Publicerad: 17 december 2019

Räddningsbilen BAS

BAS är ett samarbete mellan SKR och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som syftar till att göra det enkelt för kommuner att upphandla räddningsfordon. Det ska finnas ett koncept för släck- och räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov.

Målsättningen är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet som kontinuerligt är uppdaterade med det senaste inom metod och teknik. Målsättningen är även att minska administration kring upphandling av BAS-fordon.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om BAS.

BAS-bil för samhällets räddningstjänst, MSB

Ny upphandling av ramavtal under 2020

Nytt ramavtal för BAS-fordon på plats först 2020-12-01

Det står nu klart att ett nytt ramavtal kommer att finnas på plats först 1 december 2020. Det är alltså avsevärt senare än tidigare beräkningar.

En avgörande anledning till förseningen är att Arbetsgrupp-BAS vill avvakta nyheterna som presenteras på Interschutz-mässan i Tyskland i juni 2020 innan arbetet med kravspecifikationen avslutas.

Nuvarande ramavtal för BAS-fordon slutar gälla 1 februari 2020. Under perioden 2020-02-01 - 2020-11-30 är det inte möjligt att göra avrop på BAS-fordon via MSBs ramavtal.

Om det inte går att vänta med beställning till december 2020 måste den alltså göras senast i januari 2020 om ramavtal för BAS-fordon ska användas. Även om det inte är sannolikt så behöver man vara medveten om att det alltid finns en risk för överklaganden vid upphandlingar, vilket kan fördröja ytterligare.

Fullmakter

De kommuner/räddningstjänstorganisationer/kommunalförbund som redan har skickat in fullmakter för att delta i upphandlingen behöver inte göra något ytterligare. Om man däremot vill dra tillbaka sin fullmakt så är det möjligt genom att behörig representant skickar in en mail till registrator@msb.se med texten återtagande av fullmakt samt hänvisning till ref nr 19/97 och diarienummer 2019-11266.

Övriga organisationer får förlängd möjlighet att lämna fullmakt fram till 2020-08-14. Ett utskick med förlängd inbjudan att delta i MSB:s ramavtalsupphandling avseende BAS-fordon har skickats ut till samtliga kommunala räddningstjänstorganisationer 2019-12-13. I utskicket finns en enkät samt blankett för fullmakt som behöver skickas in senast den 14 augusti 2020. Observera att det endast är de kommuner som skickat in underskrivna fullmakter i tid som har rätt att avropa på avtalet.

I samband med insamlandet av fullmakterna har en fråga inkommit och svaret kan vara värt att sprida. Frågan gäller om man kan göra egna upphandlingar av släckfordon även om man skrivit under fullmakt för BAS-avtalet.

Fullmakten man lämnar gäller BAS-bilskonceptet där kravspecifikationen för BAS-fordon används. Man är helt fri att upphandla släckbilar i övrigt så länge man inte kopierar kravspecifikationen för BAS-fordon rakt av eller hänvisar till den.

Arbetsgruppen AG-BAS

Det finns en arbetsgrupp, AG-BAS, som driver utveckling och uppföljning av BAS. Arbetsgruppen har till uppgift att följa upp tekniska framsteg och anmälningar om fel och brister. Räddningstjänsternas behov och önskemål ska styra utvecklingen av avtalets utformning.

SKR utser arbetsgruppens ordförande som också är sekreterare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för kravspecifikationer, upphandling och kontroll.

Räddningstjänstrepresentanter väljs från små och stora kommuner och från kommuner med olika klimatförhållanden. Övriga medlemmar utses av berörda arbetstagarorganisationer.

Kontaktlista för AG-BAS (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!