Publicerad: 7 november 2018

Nyhet

Många bra förslag i utredning om räddningstjänsten

Slutbetänkandet från utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst är i många delar bra, framhåller SKL i sitt yttrande. Men förslagen om hur utbildningen av räddningstjänstpersonal kan förbättras är inte tillräckliga.

SKL:s remissyttrande över Räddningstjänstutredningens betänkande

Räddningstjänstutredningens förslag och SKL:s ställningstaganden (PDF, nytt fönster)

En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54, Regeringskansliet

SKL tillstyrker bland annat utredningens förslag att det ska införas ett nytt nationellt mål för räddningstjänstens förebyggande arbete inom området skydd mot olyckor, att räddningschefens roll och kompetens ska regleras tydligare i författning och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta fram föreskrifter om vad kommunernas handlingsprogram för skydd mot olyckor ska innehålla.

Behövs ett helhetsgrepp om personalförsörjningen

Utredningen vill även underlätta räddningstjänsternas rekrytering av personal. Det är bra. Men SKL hade gärna sett att utredningen hade gått ännu längre för att skapa goda förutsättningar för ett mer modernt och ändamålsenligt utbildningssystem. Det behövs en ingående och förutsättningslös utredning om räddningstjänstens personalförsörjning.

Fel att flytta ansvar till MSB

SKL delar utredningens analys att det finns brister i statens stöd till och tillsyn av räddningstjänsten som behöver åtgärdas. Förbundet välkomnar vissa delar av förslagen på hur detta ska åtgärdas. Vi avstyrker dock förslagen om att flytta över delar av länsstyrelsernas uppgifter till MSB. Ett fortsatt ansvar hos alla eller några utpekade länsstyrelser kombinerat med hårdare krav på kompetens och samarbete mellan länsstyrelserna skulle vara ett bättre sätt att utveckla statens stöd och tillsyn.

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!