Publicerad: 3 april 2020

Nyhet

Stor potential i kommunal utbyggnad av bredband

Ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle ge många hushåll utanför tätorterna tillgång till fiber. SKR vill komma vidare med ett undantag och en fortsatt utbyggnad av bredband.

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu redovisat sitt regeringsuppdrag att analysera konsekvenserna av ett undantag från lokaliseringsprincipen. PTS tonar ned potentialen i ett sådant undantag, med argumentet att för få hushåll skulle påverkas.

Redovisning av effekterna av undantag från lokaliseringsprincipen, PTS

150 000 nya anslutningar med undantag från lokaliseringsprincipen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller inte med om de snäva avgränsningar som PTS bygger sin analys på och menar att resultatet därför blir missvisande. I rapporten kommer PTS fram till att ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle leda till 20 000 möjliga anslutningar, men nya siffror från Svenska Stadsnätsföreningen visar att siffran snarare är 150 000.

Kommunala bredbandsaktörer kan ansluta 150 000 fler, Svenska Stadsnätsföreningen

− Den bild vi har fått från våra medlemmar är att potentialen i ett undantag är avsevärt större än vad Post- och telestyrelsens analys ger sken av. Behovet av ett fullt utbyggt och tillförlitligt bredband märks inte minst i dessa tider, när elever undervisas via distansutbildning och många utför sitt arbete hemifrån, säger Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur och fastigheter på SKR.

Många utanför tätort har inte tillgång till fiber

I dag finns hinder i kommunallagen, som gör det svårt för kommunala stadsnät att fullt ut bidra. SKR vill därför ha ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet. Ett undantag skulle göra det möjligt för ett kommunalt företag att bygga nät och bedriva verksamhet på ett sätt som gynnar medborgarna. I PTS årliga rapport över bredbandsutbyggnaden framgick att det fortfarande är färre än hälften av hushållen utanför tätort och småort som har tillgång till fiber.

Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband, PTS

SKR ser fram emot fortsatt dialog med regeringskansliet

I regeringens bredbandsstrategi såväl som Januariöverenskommelsen betonas bredbandsutbyggnadens roll för att göra elektroniska kommunikationer tillgängliga och därmed skapa förutsättningar för att bo och verka i hela landet.

− Vi ser nu fram emot en fortsatt god dialog med regeringskansliet för att på bästa sätt komma vidare med ett undantag från lokaliseringsprincipen och den fortsatta bredbandsutbyggnaden, säger Peter Haglund.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!