Publicerad: 29 juni 2020

Nyhet

SKR kommenterar Transportstyrelsens rapport om regelverk för eldrivna enpersonsfordon

Rapporten behandlar bland annat vilka regler som gäller för uthyrning av elsparkcyklar på offentliga platser. Transportstyrelsen kommer i rapporten fram till slutsatsen att sådan uthyrning inte kräver tillstånd enligt ordningslagen. SKR menar denna slutsats är felaktig och beror på att det i rapporten har gjorts en sammanblandning mellan ordnings- respektive trafiklagstiftningen. Slutsatserna står också i strid med både SKR:s och Polismyndighetens bedömningar i frågan.

SKR har inhämtat ett yttrande över slutsatserna i rapporten från f.d. hovrättsrådet Kazimir Åberg som sedan ett antal år är utgivare av kommentaren till ordningslagen. Kazimir Åberg var också delaktig i framtagandet av propositionen till ordningslagen. Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att Åberg anser att Transportstyrelsens bedömning att tillståndskravet i 3 kap. 1 § ordningslagen inte omfattar uthyrningsverksamhet avseende elsparkcyklar synes vara grundad på en missuppfattning avseende tillståndskravets omfattning. Denna missuppfattning får till följd att styrelsen kommer till en felaktig slutsats i frågan. Åberg delar inte Transportstyrelsens slutsats att uthyrning av elsparkcyklar är en verksamhet som generellt sett inte kräver tillstånd. Enligt hans uppfattning är det i stället fråga om en verksamhet som generellt sett kräver tillstånd.

Polismyndigheten har getts tillfälle att kommentera Kazimir Åbergs yttrande och instämmer med hans slutsatser om ordningslagens tillämplighet avseende uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats. Även Transportstyrelsen har getts motsvarande möjlighet och har svarat att den kommer att ta del av yttrandet och ta med i det fortsatta utredningsarbetet, men inte kommer att ge synpunkter nu.

SKR konstaterar att både förbundet och Polismyndigheten, som också ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn enligt ordningslagen) samt Sveriges ledande expert på ordningslagen har gjort bedömningen att uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats omfattas av krav på tillstånd enligt ordningslagen. Det är anmärkningsvärt att Transportstyrelsens sammanblandning av vad som föreskrivs i ordnings- respektive trafiklagstiftningen vilket också riskerar bidra till rättsosäkerheten i frågan.

Yttrande över Transportstyrelsens Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon Delrapport ett – redovisning av dagens regelverk (PDF, nytt fönster)

Kommunal reglering m.m. av friflytande mobilitetstjänster (PDF, nytt fönster)

Fråga om uppställande av elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats omfattas a ordningslagens regler om tillståndsplikt (PDF, nytt fönster)

Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, Transportstyrelsen

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!