Publicerad: 15 januari 2019

Nytt modellavtal för samarbete

Nu finns ett nytt modellavtal för affärsutveckling framtaget av Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Det nya affärsutvecklingsavtalet kommer att ersätta det tidigare samverkansavtalet.

Avtal skapar bättre samarbete

Modellavtalet är till för att skapa ett gemensamt arbetssätt hos beställare och trafikföretag, för att nå de övergripande målen om en förbättrad kollektivtrafik, ökad kundnöjdhet och ökat resande. För att nå de målen måste beställare och trafikföretag kunna skapa en plattform för samsyn om hur arbetet ska bedrivas. Genom att använda ett affärsutvecklingsavtal kan arbetsformerna formaliseras på ett tydligt och transparant vis och vara en förutsättning vid den aktuella upphandlingen.

Kollektivtrafikens utveckling är även beroende av goda kontakter med berörda intressenter, som exempelvis kommuner, regioner och Trafikverket och sådana samarbeten kan också beskrivas i avtalet. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har i sina Regionala trafikförsörjningsprogram satt upp mål vad gäller kollektivtrafikens utveckling och det är också viktigt att Affärsutvecklingsavtalet tar hänsyn till dessa mål.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

SKL ingår i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!