Publicerad: 10 januari 2018

Hinder för steg 1- och 2-åtgärder identifierade

SKL har i en studie utrett kommuner och regioners arbete med Steg 1- och 2- åtgärder, som används för att effektivisera befintlig infrastruktur. Flera hinder som begränsar användningen av åtgärderna har påträffats. Studien slår fast att dessa måste angripas med ett helhetsperspektiv.

Steg 1- och 2-åtgärder i regional och kommunal planering (PDF, nytt fönster)

När både ny infrastruktur behöver byggas och insatser som leder till ett mer effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur krävs, är det viktigt att arbeta med steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen som har tagits fram av Trafikverket. Den går ut på att brister i infrastrukturen prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Åtgärder i enlighet med det första och andra steget är viktiga, inte minst för att nå de klimatpolitiska ramverket. De påverkar främst behovet av transporter och valet av transportsätt samt åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder

  • Parkeringsavgifter
  • Lånecykelsystem
  • Hastighetsgränser
  • Busskörfält
  • Ökad turtäthet för kollektivtrafik

Viktigt med helhetssyn

I dagsläget ligger ansvaret för att finansiera och implementera dessa åtgärder hos kommuner, regioner och privata aktörer. Bristande finansiering är dock bara ett av många hinder för varför kommuner och regioner inte jobbar med åtgärderna i större utsträckning än vad som är fallet idag. Andra hinder som lyfts är bland annat svårigheterna att belägga insatsernas nytta samt bristande kunskaper. En slutsats från studien är att utvecklingen av arbetet med steg 1- och 2-åtgärder behöver angripas med ett helhetsgrepp på den palett av hinder som föreligger.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!