Publicerad: 4 april 2016

En genomförandeplan för tillgänglighet till järnvägssystemet

Till följd av bestämmelser i EU-förordning nr 1300/2014 tas en genomförandeplan fram i Sverige för att undanröja alla identifierade hinder för tillgängligheten till järnvägssystemet för personer med funktionsnedsättning.

Eftersom det är en förordning gäller den direkt som svensk lag och många kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter berörs.

Genomförandeplan tas fram i enlighet med EU-förordningen om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som gäller tillgängligheten inom järnvägssystemet för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet, även kallad TSD PRM.

TSD står för Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet. PRM står för Persons with Reduced Mobility.

Förordningen riktar sig till så kallade stationsförvaltare, vilket innebär alla som äger infrastruktur (järnväg, parkeringsplatser, gator, cykelvägar och gångbanor på eller i direkt anslutning till stationsområden), ägare av stationsbyggnader, fordonstillverkare, järnvägsföretag och fordonsinnehavare.

Transportstyrelsen leder arbetet

Transportstyrelsen har fått uppdrag att vara projektledare för framtagande av genomförandeplanen. Planen ska anmälas till kommissionen senast 1 januari 2017.

Genomförandeplanen ska bland annat innehålla en förteckning över tillgångar, en strategi inklusive en prioriteringsregel som fastställer kriterier och prioriteringar för stationer och fordon som ska bli föremål för modernisering eller ombyggnad. Planen ska ha en löptid på minst 10 år och uppdateras regelbundet och minst vart femte år

Kommuner och Regionala kollektivtrafikmyndigheter är huvudintressenter

Trafikverket, Jernhusen, Regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner är identifierade som huvudintressenter.

Transportstyrelsen håller på att sätta samman en samverkansgrupp med representanter från huvudintressenterna. Huvudintressenterna ska bidra till innehåll i genomförandeplanen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!