Publicerad: 2 april 2019

Samrådsformer

När regionala trafikförsörjningsprogram tas fram är dialoger, förankring och samråd en viktig del av processen. Vi beskriver fyra olika former av dialog.

Workshop för att ta fram den enskildes syn

Workshop är en bra metod för att ta fram kunskap om de olika intressenternas enskilda syn på aktuella frågeställningar. Samtidigt får man en uppfattning om den samlade intressentgruppens inställning. Arbetet i dialogform bör ske koncentrerat med tydliga frågeställningar som kan diskuteras i såväl mindre som i hela grupper.

Metoden passar särskilt bra för samverkan med intressenter som arbetar inom områden med koppling till den regionala kollektivtrafiken, till exempel kommuner, regionala myndigheter, regionala samverkansorganisationer och Trafikverket.

Antalet deltagare vid varje workshop bör begränsas, en bra tumregel är att ha maximalt 20 deltagare. Dialogformen är inte statisk i innehåll och genomförande. För vissa intressentgrupper kan man istället tänka sig ett mellanting av workshop och en formell diskussion om inriktningar och innehåll i trafikförsörjningsprogrammet.

Informella dialogmöten för trafikföretag och myndigheter

Dialogmöte är ett informellt möte med tjänstemän och politiker där förutsättningar och inriktning för trafikförsörjningsprogrammet diskuteras. En viktig del av planeringen inför mötena är att utforma programmet så att alla deltagare får möjlighet att komma till tals.

Det främsta syftet är att klargöra hur intressentgruppen ser på befintlig och framtida kollektivtrafik samt på innehållet i trafikförsörjningsprogrammet. Andra syften är att identifiera viktiga frågor enligt intressentgruppen, samt att diskutera former för dialog och samverkan med regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Ett dialogmöte passar bäst för dialog och samråd med trafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter i angränsande län, samt med intresse- och branschorganisationer.

Open Space för samråd med resenärer

Open Space-metoden är en kreativ workshopmetod som bygger på deltagarnas egna förslag på diskussionsämnen. Metoden passar bra när många människor ska diskutera komplexa, svåra eller kontroversiella frågor.

Open Space är en självorganiserande och effektiv metod där människor ofta känner sig inkluderade och engagerade. Deltagarna kan komplettera diskussionerna med egna anteckningar som sedan kan användas för dokumentation av workshopen.

Metoden bidrar också till att alla viktiga frågor kommer upp på bordet. Prioriterade frågor kan identifieras och varje fråga kan diskuteras i den omfattning som deltagarna själva vill. Metoden passar bra för dialog och samråd med medborgare och resenärer.

Enskilda möten med trafikföretag

Enskilda möten mellan ett trafikföretag och myndighet kan ibland vara enda vägen för myndigheten att få kännedom om hur trafikföretaget ser på möjligheterna att driva kommersiell trafik på en linje eller i ett område. Detta tillämpas när trafikföretaget inte vill berätta om sitt affärsupplägg för andra konkurrerande trafikföretag.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!