Publicerad: 4 april 2019

Karlstads ramp ger trygghet åt både gångare och cyklister

I älvdeltat Karlstad är broar en viktig pusselbit för att skapa ett sammanhållet cykelnät. Genom att göra cykelnätet genare och tillgängligare ska kommunen locka medborgare att göra fler resor med cykeln.

För några år sedan kom två medborgarförslag in till kommunen med idéer på hur en ny anslutning kunde skapas upp på bron där E18 korsar Klarälven. Detta utmynnade i bygget av Borgmästarrampen, en ramp för gående och cyklister. Tidigare var cyklisterna tvungna att antingen dra sin cykel uppför en brant och sliten trappa med ledränna eller använda en lång påfartsled för att ta sig upp på bron, en omväg på 600 meter. För rullatorer, barnvagnar och rullstolar fanns bara omvägen att välja på.

Trafiksäkerhet och tillgänglighet – för alla

Ett stort problem var den bristande trafiksäkerheten, då oskyddade trafikanter var tvungna att korsa en obevakad 70-väg med två filer i varje riktning. Huvudmålet med rampen har varit förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet, både för gående och cyklister. För att få plats med rampen togs Sandbäcksgatans högra körfält i norrgående riktning i anspråk.

Borgmästarbron, som rampen ansluter till, ägs av Trafikverket och genom samverkan skapades förutsättningar för ombyggnationen. Borgmästarrampen är en 80 meter lång GC-betongbro. Den kostade drygt 10 miljoner och finansierades till 75% av kommunen och 25% genom statlig medfinansiering. Kommunen har stått för bygget och sköter drift och underhåll. Cykelsamordnaren, David Nordström konstaterar att rampen har fått en slingrande profil som i viss mån påminner om ”Cykelslangen”, en cykelbro i Köpenhamn.

Cykelnätet integreras med landskapet

Kommunen har valt att lägga omsorg på landskapsdesign kring rampen. Ytorna i direkt anslutning till rampen har utvecklats genom träd- och växtplanteringar, och spännande belysning lyser upp den kvällstid. Tanken är att skapa en rumslighet som bidrar till att öka cykelns attraktionskraft.

Potential i ny teknik

Karlstad har under de senaste åren befunnit sig i toppen bland Sveriges cykelkommuner i Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern. Omkring 19 procent av resorna inom kommunen görs med cykel. För att få fram bra data över cykelresor ser David Nordström potential i ny teknik. Till tävlingen ”Cykelkampen” (European Cycling Challenge) anmälde sig drygt 400 karlstadsbor och under maj månad 2017 tävlade de mot varandra och med andra städer i Europa om vem som gjorde flest vardagsresor med cykel. Alla deltagare laddade ner en app, som registrerade resultatet, men som också samlade data om vägval. Kommunen hoppas kunna samla in data med liknande teknik som planeringsunderlag för att utveckla cykelnätet.

Nya förbindelser över älven

Datan från Cykelkampen redovisades i en så kallad heatmap och visade att cykelstråken längst älvaxlarna var de mest nyttjade. Älven är tillsammans med järnvägen och E18 de största barriärerna. Men David Nordström menar att älven lika mycket är en tillgång, då tidigare generationers planerare har valt att dra attraktiva cykelstråk längst med den. Nu planeras det för en helt ny förbindelse över älven, en knappt 300 meter lång gång- och cykelbro mellan stadsdelarna Råtorp och Färjestad. Det är åtgärder som förväntas ge Karlstad fortsatta möjligheter att konkurrera om en topplats bland Sveriges cykelkommuner.

Kontakt

David Nordström, Karlstads kommun
Telefon: 054-540 70 86
E-post: david.nordstrom@karlstad.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!