Publicerad: 17 oktober 2018

Hållbart resande väst

Projektplattformen Hållbart resande väst arbetar för att stärka kollektivtrafiken, öka andelen resenärer som väljer gång och cykel, samt underlätta för samåkning och resfria möten i Västra Sverige.

Kommunen erbjuds färdiga projekt

Kollektivtrafiknämnden beslutade 2015 om att starta en kompetens- och projektplattform inom avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, med fokus på hållbart resande. Verksamheten arbetar utifrån det regionala trafikförsörjningsprogrammet och det övergripande målet: ”Andelen hållbart resande ökar i hela Västra Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas för en attraktiv och konkurrenskraftig region”. Arbetet finansieras till största del av Västra Götalandsregionen, men även Region Halland medfinansierar verksamheten, så att de halländska kommunerna kan ta del av Hållbart resande västs erbjudanden.

Hållbart resande väst driver ett kommunnätverk kring hållbart resande med tematräffar sex gånger per år och kommunerna har där möjlighet att lyfta vilka frågor de behöver stöttning kring. Många kommuner, speciellt de mindre, pekar på knappa personalresurser och det är därmed önskvärt med tidseffektiva koncept.

"Tidsbrist gör att frågan faller mellan stolarna"

– De minsta kommunerna har ofta inte de personella resurserna som behövs för att jobba med dessa frågor. Vi upplever att kunskapsläget och ambitionsnivån i kommunerna är hög, men bristen på tid riskerar leda till att frågan om hållbart resande faller mellan stolarna, säger Sara Persson verksamhetsledare för Hållbart resande väst.

Plattformen har valt att bemöta problembilden genom att erbjuda färdiga projekt som bara kan rullas ut i kommunerna. Allt kring projekten; så som regionalprojektledare, projektplan och upphandlingar av avtal står Hållbart resande väst för. Idag erbjuds projekt med syfte att underlätta hållbara resor till och från arbetsplatser, resor som görs i tjänst och resor till och från skolor. Kommunerna behöver i princip bara anmäla sitt intresse samt ha en lokalprojektledare, som arbetar ut mot invånarna eller arbetsplatser i kommunen, säger Sara Persson.

Samåknings-app har tagits fram

En av prioriteringarna för 2018 handlar om att utveckla hållbart resande på landsbygd. Tanken är att utvecklingsarbetet ska ske genom workshops tillsammans med kommuner, byalag och mindre föreningar som är aktiva på landsbygden. Redan idag är ett antal projekt igång som fokuserar på samåkning. Hållbar resande väst har varit med och finansierat en samåknings-app, som lanseras under våren. Ambitionen med utvecklingsarbetet är att lyfta och vidareutveckla lösningar som landsbygdens aktörer själva ser potential i.

Att tillgodose människors behov av kollektivtrafik har länge varit en utmaning på landsbygden. Glesbefolkade områden, åldrande befolkning och bilens betydande roll för transporter i det dagliga livet är några orsaker. Utmaningen ligger ofta i att kunna erbjuda en service som passar olika grupper, samtidigt som det ska vara ekonomiskt rimligt. Bilen är ofta det överlägset viktigaste färdmedlet för boenden på landsbygden, samtidigt som den tekniska utvecklingen bedöms skapa nya möjligheter. Sara Persson lyfter potential i kombinerad mobilitet på landsbygder.

– Genom att samla flera mobilitetstjänster i en enda plattform kommer resenärer kunna göra hållbara transportval med ett minskat behov av att äga ett eget fordon, säger Sara Persson.

Kontakt

Sara Persson; Västra Götalandsregionen
Telefon: 010-441 20 41
Epost: sara.c.persson@vgregion.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!