Publicerad: 18 juni 2020

Digital infrastruktur för välfärdstjänster

SKR ska verka för att det statliga stödet för digitalisering samordnas och utgår från lokala och regionala behov.

Digitala lösningar är ett verktyg för att klara framtidens välfärdsutmaningar. I takt med att allt fler välfärdsverksamheter digitaliseras och fler välfärdstjänster tillhandahålls genom digitala lösningar, blir det viktigt att säkerställa invånares tillgång till stabil infrastruktur och säkra uppkopplingar via bredband.

Infrastruktur för digitalisering

Bredbandsforum

SKR har 2018-2019 deltagit i Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering. I arbetsgruppens uppdrag ingick att:

  • Beskriva och vid behov föreslå vad som bör förtydligas avseende olika aktörers roller och ansvar för bredbandsnätens robusthet och driftsäkerhet, i roller som tillhandahållare av bredbandsnät, beställare av tjänster över bredbandsnät och som ansvariga för planering av samhällets infrastruktur.
  • Öka medvetenheten hos offentliga aktörer som har beställaransvar och ansvarar för planering av samhällets infrastruktur om behovet, nyttan och ansvaret för infrastrukturens robusthet.
  • Föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av Sveriges bredbandsnät.

Slutrapporten publicerades i juni 2019 och föreslår bland annat ett antal åtgärder för att stärka infrastrukturen för digitalisering:

  • Regeringen tillsätter ett Forum för infrastruktur för välfärdens digitalisering. Syftet med forumet är att på nationell nivå samla marknadsaktörer, offentliga aktörer och intresseorganisationer för att identifiera övergripande och strukturella utmaningar, behov och möjliga lösningar för en robust och tillförlitlig infrastruktur för välfärdens digitalisering.
  • PTS får i regeringsuppdrag att utveckla en övning på temat ”Vad händer om nätet går ner?” och att ansvara för löpande övningsverksamhet med kommuner och regioner. Syftet är öka medvetenheten om robusthet bland berörda aktörer och att minska följderna av avbrott.
  • Regeringen tillsätter en utredning för att förtydliga hur ansvaret för bredbandsnätens robusthet och tillförlighet ska fördelas.

Under 2020 kommer SKR att starta upp ett nytt beställarnätverk där verksamheter i kommuner och regioner får stöd i rollen som beställare av bredbandsanslutningar för digitala tjänster.

Robust fiber

Klarar ditt fibernät dagens och framtidens krav? (PDF, nytt fönster)

Robust fiber

Robust fiber är branschgemensamma anvisningar med syfte att vägleda vid utbyggnation eller upphandling av robusta och driftsäkra fibernät. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar.

SKR deltar i Robust fibers förvaltningsråd.

Robust kommunikation

Robust kommunikation, PTS

Post och telestyrelsen erhåller ett årligt anslag för robust kommunikation som får användas för "åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar" om åtgärderna överskrider författningsmässiga och kommersiellt motiverade krav. Aktuella insatsområden är reservkraftförsörjning, fortifikatoriskt skydd, reservmateriel och redundans. Anslaget nyttjas både till större projekt initierade av myndigheten, men kan även tilldelas aktörer som själva initierar projekt eller åtgärder som uppfyller syftet.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Tf sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!