Publicerad: 2 mars 2020

Så finansieras regional utveckling

Hur det regionala utvecklingsarbetet finansieras varierar beroende på vilken region som avses. Det finns ett antal olika finansieringskällor att tillgå, där vissa söks i konkurrens och vissa fås utifrån territoriella förutsättningar. Gemensamt är att medlen ska användas för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin.

Finansieringen från framför allt från tre källor

  1. Europeiska Unionen (EU)
  2. Staten
   • Kompensatoriska
   • Konkurrensutsatt finansiering
  3. Regionerna själva (dvs egna skatteintäkter). Dessa kan sedan delas upp i fyra olika finansieringskategorier. Kompensatoriska, konkurrensutsatta, egna medel och EU-medel.
  Skiss över hur regional utveckling finansieras.

  Statliga medel

  Statens finansiering består av både grundläggande medel och medel som söks från statliga myndigheter.

  Kompensatoriska medel

  Det regionala utvecklingsansvar som staten ålagt regionerna finansieras genom det som kallas för 1:1-medel. Dessa fördelas till alla regioner och omfattningen varierar beroende på vilka regionala förutsättningar som föreligger. Till exempel ligger Region Jämtland-Härjedalen i topp gällande kompensatoriska medel medan Region Stockholms län får minst medel.

  Därtill finns även transportbidrag, en kompletterande finansiering för företag i gles bebyggelse med långa avstånd.

  Konkurrensutsatta medel

  Konkurrensutsatta medel är de medel som regionerna söker i konkurrens med varandra och andra aktörer. Här återfinns ofta finansiering riktat mot forskning och innovation, såsom utlysningar från Vinnova eller utlysningar inom ramen för EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Merparten av dessa medel tilldelas regioner med tät befolkning och många lärosäten. Närmare 70 procent av de konkurrensutsatta medlen hamnar i antingen Skåne, Västra Götaland eller Stockholm.

  Horisont 2020

  EU:s struktur- och investeringsfonder

  En stor del av finansieringen av det regionala utvecklingsuppdraget kommer från EU och Sammanhållningspolitiken. Precis som med 1:1-anslaget sker en fördelning bland EU:s samtliga regioner baserad på de förutsättningar som föreligger.

  För regionerna i Sverige är det fyra olika typer av fonder som är i centrum:

  • Socialfonden (kompetensförsörjning och arbetsmarknad)
  • Regionalfonden (företagande, forskning och utveckling)
  • Landsbygdsprogrammet (landsbygdsutveckling) samt
  • INTERREG (gränsöverskridande program mellan medlemsstater).

  14 av 21 regioner hämtar över hälften av sitt samlade utvecklingskapital från dessa fonder.

  Egna medel

  Egna medel utgör den del av finansieringen som regionerna själva skjuter till utifrån den egna beskattningsrätten. Det är därför ytterst upp till respektive regionfullmäktige att avgöra hur mycket av dessa egna skattemedel som investeras för att finansiera regional utveckling.

  Även här skiljer finansieringen sig åt. Flera regioner tenderar dock med tiden att öka andelen egna medel till regional utveckling.

  Rättelse

  I tabell 3 i rapporten Regionalt utvecklingskapital, kartläggning av regionala utvecklingsresurser har rubriceringen blivit fel:

  • Kolumn-rubriken "1.1 Projektmedel" anger summan av Regionala företagsstöd.
  • Kolumnrubriken "1.1 Regionala företagsstöd" anger 1.1 Projektmedel.

  Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
   Handläggare

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!