Publicerad: 12 oktober 2018

Ojämna förutsättningar för regionerna att klara uppdraget

Det regionala utvecklingsuppdraget kommer 2019 att vara underställt ett direktvalt regionalt fullmäktige i alla 21 län. Detta är i grunden en positiv utveckling som för politiska beslut närmare medborgaren, men utmaningar kvarstår kring regionernas förutsättningar att genomföra sina uppdrag.

SKL har tagit fram en uppdaterad version av rapporten Regionalt Utvecklingskapital med hjälp av Kontigo. Rapporten kartlägger de huvudsakliga finansieringskällorna som finns för regionalt utvecklingsarbete 2014–2016 och möjliggör en jämförelse mellan olika län.

Några saker jag tar med mig från kartläggningen är att det regionala utvecklingskapitalet är ojämnt fördelat över landet, vilket till stor del beror på att forsknings- och innovationsmedlen är konkurrensprövade. Här lyckas större regioner med stor befolkning och starka lärosäten bättre än andra. Att starka forskningsmiljöer har stora andelar med konkurrensprövade medel är i sig inget konstigt och något som stärker Sveriges konkurrenskraft globalt.

Många beroende av EU

En annan sak jag tar med mig är beroendet av EU:s strukturfonder för att finansiera det regionala utvecklingsarbetet. År 2016 hade 14 län över 50 procent av sin totala finansiering från dessa fonder.

Detta ger upphov till två intressanta frågeställningar. Hur ska övriga regioner kunna bygga upp kapacitet och innovationsförmåga kring sina egna styrkeområden om man har svårt att konkurrera om de medel som är avsedda för det?

Rykten kring den kommande långtidsbudgeten för EU gör gällande att medlen till sammanhållningspolitiken kommer att minska. Vilka konsekvenser får detta för regioner som är starkt beroende av EU:s strukturfonder för att finansiera det regionala utvecklingsarbetet?

Rätt ekonomiska förutsättningar?

Frågeställningarna landar i en större diskussion om huruvida finansieringen av den regionala utvecklingspolitiken bidrar till målen för politikområdet samt om regionerna har rätt förutsättningar för att klara sina uppdrag.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke

Syftet med rapporten är att bidra med nya perspektiv på hur regional utveckling finansieras och hur det regionala utvecklingsuppdraget ska se ut i framtiden. Jag hoppas att du som läsare finner rapporten lika tankeväckande som jag gör!

P.S Är du intresserad av att gräva vidare i frågorna har SKL gjort all data tillgänglig via ett interaktivt tabeau-verktyg.

Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katrien Vanhaverbeke
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!