Publicerad: 12 oktober 2018

Mycket positivt i EU-kommissionens förslag om gemensamma fondregler

SKL är positiv till EU-kommissionens förslag om ett gemensamt ramverk för flertalet fonder. Men beklagar att den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inte inkluderas i förordningen då landsbygdsutveckling bör uppfattas som en del av den regionala utvecklingen.

SKL:s remissvar: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för fonder

SKL har lämnat synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser för flertalet fonder. Förenkling är en av de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av fonderna och SKL välkomnar därför de föreslagna förenklingsåtgärderna i förslaget.

Det är dock beklagligt att den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inte föreslås omfattas av de gemensamma bestämmelserna. SKL anser att landsbygdsutveckling bör uppfattas som en del av regional utveckling och efterfrågar därför ett förtydligande från kommissionen om hur detta ska skötas i praktiken.

SKL anser bland annat också:

  • Att en särskild tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU är viktig. Det är också väsentligt att det finns en flexibilitet för regionerna att inrikta programmen utifrån regionala förutsättningar och behov.
  • Att såväl nationella anslag för regional tillväxt som anslagen till förvaltande myndighet för Socialfonden måste kompensera för sänkningen av EU-finansieringsgraden till 40 procent.
  • Att europeiskt territoriellt samarbete bör prioriteras inom sammanhållningspolitiken och att budgetanslaget för detta bör bibehållas på samma nivå som i dag.
  • Att det finns ett fortsatt behov av gränsöverskridande samarbeten i mer avgränsande geografier och att program för utbyte mellan städer, där insatser utgår från lokala förutsättningar värnas.
  • Att det är positivt att kommissionens förslag om att Socialfonden+ ska ta avstamp i principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. SKL understryker dock vikten av att fonden samordnas med Europeiska regionala utvecklingsfonden och att den territoriella dimensionen av Europeiska socialfonden säkerställs.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!