Publicerad: 12 oktober 2018

Kommentar till förslag för EU:s Regional- och Socialfond

SKL välkomnar EU-kommissionens förslag till förordningar för Regional- och Socialfonden. Regional anpassning av Socialfonden är dock avgörande för ett effektivt genomförande i Sverige.

EU-kommissionens presenterade sina förslag till förordningar för Regional- och Socialfonden den 29 och 30 maj. Stödet till Sverige föreslås ligga kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Strukturfonderna (Regional- och Socialfonden) utgör viktiga utvecklingsresurser för kommuner och regioner. Med dessa medel kan många viktiga satsningar fortgå.

Mot bakgrund av det stora flyktingmottagande som Sverige har stått för, föreslås svenska kommuner och regioner få en särskild tilldelning inom sammanhållningspolitiken för att främja arbetet med integration. Detta är väldigt välkommet, då många kommuner och regioner nu står inför stora utmaningar med att få nyanlända i sysselsättning.

Välkommen inriktning för Regionalfonden

Sverige föreslås lägga 85% av sina tilldelade medel inom Regionalfonden på insatser för att stödja forsknings- och innovation, främja konkurrenskraft hos små- och medelstora företag liksom energi- och klimatomställningsåtgärder för att bidra till ett grönare Europa. Kommissionen vill också särskilt främja lokala initiativ genom att utöka möjligheten till lokala partnerskap. Urbana frågor prioriteras också särskilt och Kommissionen föreslår en utökad öronmärkning av Regionalfonden för att arbeta med hållbar stadsutveckling i alla städer i EU.

Vi välkomnar den föreslagna inriktningen för Regionalfonden. Förslagen innebär bland annat att regionerna kan fullfölja sitt arbete med det strukturbyggande innovationsarbete som pågår utifrån respektive läns förutsättningar, ett arbete som bidrar till att vi får en innovationskapacitet i alla landets regioner. Att klimatomställning fortsatt prioriteras bidrar också till att viktiga satsningar på smarta miljötekniklösningar kan fullföljas.

Gränsöverskridande samarbete är fortsatt prioriterat i kommissionens förslag, vilket vi välkomnar. Flera svenska regioner ser dock ut att gå miste om möjligheterna till gränsregionalt samarbete, då kommissionen föreslår att enbart regioner med landgräns fortsatt ska omfattas av dessa program. I och med detta riskerar bilaterala projekt i mindre skala som syftar till att lösa specifika utmaningar i mer avgränsade geografier att inte kunna fullföljas. Vi uppmanar därför regeringen att i de kommande förhandlingarna verka för att det även fortsättningsvis ges möjlighet till den här typen av samarbeten.

Regional anpassning av Socialfonden behövs

När det gäller Socialfonden har Kommissionen valt att lägga den under en egen budgetrubrik. Detta indikerar en särskiljning mellan Regionalfonden och Socialfonden, vilket inte är önskvärt. Kompetensförsörjning och integration av nyanlända på arbetsmarknaden är viktiga beståndsdelar i utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå och vi bör snarare eftersträva en tydligare integrering av de båda fonderna.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska lägga 25% av sina tilldelade medel inom Socialfonden på insatser som främjar inkludering, bland annat med fokus på integration. Vi ser positivt på detta och menar att Socialfonden kan spela en betydande roll för att underlätta arbetet med integration och nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Det är dock viktigt att poängtera att den svenska arbetsmarknaden ser väldigt olika ut beroende på vart i landet man befinner sig. Regionala analyser och regional anpassning är därför av stor vikt för att bredare kompetensförsörjningssatsningar ska få genomslag. De förslag som kommissionen lägger som syftar till att koppla Socialfonden till medlemsstaternas reformprogram får inte inskränka på möjligheten för varje medlemsstat att själva besluta om strukturen för genomförandet. Specifika utmaningar i respektive medlemsstat måste också ha sin utgångspunkt i lokala och regionala behov. Det är därför avgörande att den lokala och regionala nivån involveras i utformningen av prioriteringar och insatser för Socialfonden i Sverige.

EU:s långtidsbudget

Kommissionen har som ambition att nå en överenskommelse om långtidsbudgeten innan valet till Europaparlamentet våren 2019. Detta är dock troligen en alltför optimistisk tidplan. Förhandlingar mellan medlemsstaterna väntas påbörjas under hösten 2018, dels om budgetramen, dels om de olika sektorsprogrammen och struktur- och investeringsfonderna. Tuffa förhandlingar är att vänta, bland annat avseende de föreslagna nedskärningarna i jordbrukspolitiken respektive för sammanhållningspolitiken, totalt sett, liksom den föreslagna ökningen av medlemsstaternas BNI-avgifter samt utfasningen av rabatterna på medlemsavgifterna.

Tidigare skrivelse avseende sammanhållningspolitiken

SKL:s arbete med den framtida sammanhållningspolitiken

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!