Publicerad: 21 januari 2020

Strandskydd

SKR arbetar för att strandskyddet ska förändras så att det blir enklare att bygga bostäder i strandnära lägen på landsbygden, samtidigt som lagstiftningens syften värnas. Det är viktigt för landsbygdens utveckling.

Strandskyddets syften är bra. Det är angeläget att säkra allmänhetens tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden. Men på landsbygden har lagstiftningen, och statliga myndigheters strikta tillämpning av den, fått orimliga konsekvenser.

Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Detta är allvarligt eftersom kommunerna behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare.

Statliga regler för strandskydd och riksintressen försvårar bostadsbyggandet visar SKR:s enkätstudie

Webbrapport: Så påverkar statliga regler bostadsbyggandet

Regelverk för strandskydd och riksintressen är allvarliga hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKR gjorde bland kommunerna under våren 2019 då kommunerna fick bedöma hur totalt åtta statliga regelverk påverkar planeringen och byggandet av bostäder. Samtliga regelverk utgör så kallade ingripandegrunder för staten i tillsynen av kommunernas planeringsarbete. Staten kan bland annat upphäva en detaljplan för nya bostäder om det bedöms att reglerna inte är tillgodosedda.

Förslag till lagändringar

SKR arbetar för att strandskyddet ska förändras, så att det blir en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation. I ett remissvar 2018 gav SKR regeringen ett komplett lagförslag. Förbundet vill bland annat se följande lagändringar:

  • Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden, så kallade LIS-områden, för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I kommuner där det knappt byggs några nya hus är det nästan omöjligt att veta exakt var ny bebyggelse kan komma att ske. SKR föreslår istället generella kriterier som kan ligga till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden.
  • Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus. På landsbygden finns sällan några befintliga hus att bygga intill. Sambandet mellan bebyggelsen är oftare socialt än geografiskt. En by kan omfatta flera kvadratkilometer. SKR föreslår en lagändring som istället låter kommuner ta hänsyn till sociala samband och lokala förhållanden.
  • Inför två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Ett skäl ska vara att det på den aktuella platsen inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av det unika mötet mellan land och vatten. Det andra ska vara att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder.
  • Ge kommuner, i vissa fall, möjlighet att upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

SKR:s författningsförslag

Fakta

Sverige har cirka 42 000 mil stränder längs kust och sjöar. Därtill finns cirka 41 000 mil smala vattendrag. Vid stränderna råder ett generellt byggförbud och vid smala vattendrag skiljer det sig åt mellan olika län. Många har strikt byggförbud enligt strandskyddslagstiftningen medan det i andra län finns generella undantag från strandskyddsreglerna. Med smala vattendrag avses vattendrag som är 1-6 meter breda, i fjällen högst 10 meter.

2009 och 2010 infördes lättnader i strandskyddet som skulle göra det enklare att upphäva och ge dispenser från strandskyddet. Lättnaderna fick dock inte avsedd effekt, visar utvärderingar som gjorts. Bland annat av den så kallade Strandskyddsdelegationen år 2015.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare
  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!