Publicerad: 8 november 2019

Finansiering av geodata

Idag delfinansieras kommuners och Lantmäteriets geodataproduktion med avgifter. En övergång till öppna geodata innebär därför nya finansieringsformer, till exempel via skattemedel.

Öppna geodata har blivit vanligare under de senaste åren och många länder, bland annat i Norden, har infört öppna geodata i någon form. Flera kommuner har öppnat delar av sin geodata och ytterligare kommuner planerar ett öppnande. Även Lantmäteriet arbetar för att öppna sin geodata.

Ett frivilligt öppnande förutsätter politiska beslut om finansiering i kommunledningarna respektive regeringen. Hittills har Lantmäteriet inte fått några anslag från regeringen för öppna data.

Lantmäteriets och kommunernas samarbete kring insamling och ajourhållning av geodata regleras idag i samverkansavtalen för ABT (adresser, byggnader, övrig topografi) och avtalen om kvalitetsförbättringar i fastighetsregistret. Lantmäteriet ersätter kommunerna för deras medverkan i de nationella databaserna och kommunerna betalar för tillgång till Lantmäteriets geodata. Dessutom säljer såväl kommunerna som Lantmäteriet geodata till en mängd andra kunder.

När en kommun eller Lantmäteriet, helt eller delvis, idag öppnar sina geodata, påverkas den ekonomiska balansen. SKL ser att frågan behöver behandlas i ett helhetsgrepp med nya finansieringsformer, till exempel via statliga anslag; i förlängningen med skattemedel. Det nya PSI-direktivet kommer att driva på en sådan lösning.

Öppna geodata, det nya PSI-direktivet

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!