Publicerad: 14 oktober 2019

Statliga regler försvårar bostadsbyggandet visar SKL:s enkät

Statliga regler för riksintressen och strandskydd försvårar planeringen och byggandet av bostäder. Det visar en enkätstudie som SKL har gjort bland kommunerna.

Rapport: Så påverkar statliga regler bostadsbyggandet

– Kommunerna arbetar för att det ska byggas fler bostäder snabbt och till rimliga kostnader. Men arbetet försvåras ofta av onyanserade eller komplicerade regler. Regeringen måste agera, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Riksintressen och strandskydd pekas ut som hinder

Kommunerna fick i enkäten uppge hur statliga regler påverkar planeringen och byggandet av nya bostäder. 199 av 290 kommuner besvarade frågorna. Enkätsvaren visar bland annat att:

 • Fler än sex av tio kommuner anser att statens riksintressen försvårar planering och byggande av bostäder.
 • Nästan nio av tio kommuner uppger att strandskyddsreglerna försvårar planeringen och byggandet.
 • Bara var fjärde kommun anser att lättnaderna som ska förenkla strandnära byggande på landsbygden faktiskt gör det – trots att det finns landsbygd i de flesta kommuner.

– Statens riksintressen täcker mer än halva Sveriges yta. Många är inaktuella och otydliga, men hindrar ändå nya bostäder. De måste bli färre, tydligt avgränsade och täcka betydligt mindre geografiska områden, säger Anders Knape.

SKL föreslår ett nyanserat strandskydd

Strandskydd och riksintressen hindrar nya bostäder, debattartikel 11 oktober 2019

– Strandskyddet har bra och viktiga syften, att säkra allmänhetens tillgång till stränder och att värna biologisk mångfald. Men regelverket, och myndigheters strikta tillämpning av det, har fått orimliga konsekvenser. Det behöver förändras, säger Anders Knape.

Många kommuner har varit kritiska till att länsstyrelser utvidgat strandskyddet i stora områden utan att tydligt motivera varför. Det finns också omfattande kritik mot att staten stoppar nybyggnation som påverkar varken biologisk mångfald eller tillgången till stränder. Särskilt stora är problemen på landsbygden, där strandnära lägen kan vara de enda områdena där marknaden vill bygga. Kommuner hindras planera för strandnära byggande trots att tillgången till sjöar och vattendrag är mycket god.

– I fjol lade SKL fram ett komplett lagförslag som underlättar strandnära byggande på landsbygden, samtidigt som regelverkets syften värnas. Vi ser gärna att den utredning som nu ser över strandskyddet i grunden beaktar vårt förslag, säger Anders Knape.

Planer för 62 000 bostäder inväntar statens bedömning

124 av kommunerna i SKL:s studie uppger att de har pågående planarbeten för 62 000 bostäder där de inväntar länsstyrelsens bedömning av enkätens åtta berörda regelverk. Det betyder att regelverken har stor påverkan på byggandet av bostäder.

– Kommunerna är varken emot reglerna eller dess syften, tvärtom. De vill och behöver ha regelverk som stödjer och underlättar ett bra samhällsbyggande. Därför är det problematiskt att de ofta istället tycker att reglerna gör byggandet svårare. Vi diskuterar gärna med regeringen hur statliga regelverk på ett bättre sätt kan underlätta kommunernas arbete, säger Anders Knape.

Fakta

Kommunerna fick i enkäten uppge hur åtta statliga regelverk påverkar planeringen och byggandet av bostäder i kommunen. Reglerna utgör ingripandegrunder för staten i tillsynen av kommunernas planeringsverksamhet. Staten kan bland annat upphäva en kommunal detaljplan för nya bostäder om det bedöms att reglerna inte tillgodosetts. Kommunerna fick följande svarsalternativ: underlättar, ingen påverkan, försvårar, kan inte bedöma.

SKL lät kommunerna bedöma regelverken för:

 • Riksintressen
 • Strandskydd
 • Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • Miljökvalitetsnormer
 • Hänsyn till människors hälsa och säkerhet
 • Hänsyn till risken för olyckor, översvämning eller erosion
 • Samordning med angränsande eller berörda kommuner
 • Samverkan med länsstyrelsen

Respektive regelverk beskrivs i SKL:s i den rapport där enkätresultaten presenteras.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jan-Ove Östbrink
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!