Publicerad: 16 oktober 2017

Sanktioner mot byggnads-
nämnden – inte rätt väg att gå

SKL säger nej till Boverkets förslag att införa sanktioner mot kommunernas byggnadsnämnder då de inte hanterar en bygglovsansökan inom tio veckor. Förslaget slår hårt kommuner som har ont om personal.

Byggnadsnämnderna har lagligt rätt att finansiera sin handläggning av bygglovsansökningar via en avgift. Boverkets förslag innebär att nämnderna inte ska få ta ut hela denna avgift av den som ansökt om bygglov då hanteringen inte skett inom tidsfristen på tio veckor.

Ett mycket begränsat problem

I sitt yttrande till förslaget framhåller SKL att byggnadsnämnderna allra oftast hanterar ansökningar inom denna tidsfrist. I en studie som Boverket själv gjort svarar 188 av 244 deltagande kommuner att deras byggnadsnämnder handlägger 90 procent av sina ärenden inom tio veckor. Förslaget adresserar alltså ett mycket begränsat problem.

Förslaget är ändå ingen lösning

Dessutom kommer förslaget inte att innebära någon lösning. Istället riskerar det att leda till underfinansiering och ytterligare kompetensförsörjningsproblem för byggnadsnämnder som redan har svårigheter att rekrytera och behålla personal.

Höj utbildningsnivån inom byggsektorn

Att det råder kompetensbrist inom byggsektorn är väl känt av staten. SKL anser att detta bör åtgärdas genom en väsentligt stärkt rekryteringsbas för arbetskraft på området. Det skulle vara betydligt mer effektivt än att införa ekonomiska sanktioner mot kommuner med bristande resurser.

Läs vidare:

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!