Publicerad: 29 november 2019

Dagvatten

Dagvatten blir en allt viktigare fråga för utvecklingen av våra kommuner. För att hantera dagvattenfrågan krävs ett brett samarbete inom politiken samt mellan kommunala förvaltningar och bolag. Många av kommunens ansvarsområden berörs av dagvattenfrågan, till exempel fysisk planering, gatudrift och VA.

Med dagvatten menas tillfälligt förekommande flöden och avrinnande vatten på markytan. Det är viktigt att dagvattenfrågan kommer in tidigt och behandlas långsiktigt såväl i kommunens fysiska planering som i drift och underhåll. Inte minst för att översvämningar till följd av skyfall och långvariga regn blir allt vanligare och ställer kommunerna inför stora och kostsamma utmaningar.

Kommunens olika förvaltningar måste samarbeta

Dagvattenfrågan regleras i flera olika lagar, där olika intressen ställs mot varandra. För att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs därför att politiker och tjänstemän i kommunens olika förvaltningar och bolag samarbetar utifrån ett helhetsperspektiv.

Viktiga frågor att diskutera är ansvarsfördelning och finansiering. Förebyggande arbete med dagvattenhanteringen sparar pengar i motsats till exempelvis kostsamma efterarbeten vid översvämningar. Det är också en fråga om trygghet för medborgarna.

Andra kommuner påverkas

Dagvattenhanteringen är inte bara en angelägenhet för den egna kommunen. Nedströms liggande kommuner påverkas av hur dagvattnet hanteras i kommunerna uppströms.

Öppna dagvattenlösningar

Rätt placerade och gestaltade kan anläggningar för dagvatten integreras i stadsmiljön och bidra till en hållbar stadsutveckling. Ett exempel är öppna dagvattenlösningar där vattnet leds via gröna ytor.

Detta gör SKR

SKR arbetar med dagvatten inom ramen för fysisk planering, klimatanpassning, infrastrukturfrågor, dricksvatten, hållbar stadsutveckling och VA. SKR medverkar i offentliga utredningar, arrangerar konferenser och seminarier samt sprider kunskap i form av rapporter och skrifter.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!