Taxa-fakta

För att söka bland frågor och svar kan du antingen fritextsöka i fältet nedanför eller använda kategorierna i högermenyn.

 • Debitera för upphävande av beslut om årsavgift

  Hej! Fråga från miljöförvaltningen i Halmstad. Ibland slutar företag att ha årsavgift, och går ner till timavgift (antingen p.g.a. minskad produktion, eller ändring av taxan). Anser ni att vi kan ta ut...

  19 juni 2018
 • Rätt att ta ut avgift för beslut om att avvisa en anmälan?

  Hej, Har kommunen rätt att ta ut en avgift för beslut om att avvisa en anmälan om miljöfarlig verksamhet? (På grund av bristande underlag). Det har kommunicerats att avgift kommer att tas ut...

  19 juni 2018
 • Idrottsanläggning, gym eller motsvarande - årlig avgift?

  Vi använder oss av årlig avgift för Idrottsanläggning, gym eller motsvarande enligt er modell. Jag har dock svårt att argumentera varför ett gym ska ha årlig avgift och undrar därför om det...

  26 mars 2018
 • Fiskehamn

  Vi har nyligen antagit en ny taxa baserat på ert underlag. Eftersom vi är en ö-kommun har vi många hamnar av varierande storlek och enligt den nya taxan ska nu fiskehamnar ha en fast årlig avgift. Problemet blir att avgöra vad en fiskehamn...

  15 februari 2018
 • Verksamhetskoder i Ecos 2/SKL - fundering

  Hej, Jag tänkte höra hur jag ska förklara det här för mina kollegor som inte förstår varför SKL anger en verksamhetskod, och miljöprövningsförordningen en annan. Vi tänker på verksamhetskod 90.16 som anger:...

  15 januari 2018
 • Rättelse av fel i bilaga 2, miljöbalkstaxan

  Vid revideringen av SKR:s underlag till bilaga 2 (maj 2017) har vi noterat ett antal fel, som vi har påpektat till er. Kan ni redogöra för de fel ni har fått kännedom om? 10.10 Förändring Första punkten ska...

  21 december 2017
 • Prisindex

  Hej, Jag förstår ändå inte utifrån föreslagen text för indexuppräkning med PKV vilket index som ska användas för att räkna upp taxorna 2018. Är det från kolumnen 2017, dvs 2,8 % eller från kolumnen 2018 dvs 3 %? Mvh Karin Under...

  22 november 2017
 • Formulering om PKV i taxor

  Hej, Ni har angett denna formulering som ett förslag för skrivning om PKV i taxor men jag tycker den är svårt formulerad. Särskilt om man inte lägger in något om att det är oktober månad året innan man bör använda. X...

  14 november 2017
 • Riskklassning enligt miljöbalken

  Hej! Jag skulle vilja ställa en fråga om riskklassning enligt miljöbalken på ett företag i Trelleborgs kommun, en mekanisk verkstad, som har skaffat sig ett betbad om 300 liter. Fosforsyra används för ytbehandling av...

  3 november 2017
 • Kan befogade klagomål ses som extraordinär händelse

  Hejsan! I Eskilstuna kommun går vi från och med 2018 bort från risk- och erfarenhetsbaserad taxa. Vi har dock kvar fasta årliga tillsynsavgifter på miljöfarliga verksamheter och har även kvar en...

  12 oktober 2017
 • Tidsfaktorer bilaga 2 i SKR:s taxunderlag

  Hej! Varför är kolumnen med tidsfaktorer bortagen i den uppdaterade bilaga 2 i SKL:s taxeunderlag? Uppdateringen av bilaga 2 har gjorts utifrån SKR:s senaste taxeunderlag som har avgiftsklasser (AK) som metod...

  12 oktober 2017
 • Vad betyder AK?

  Hej, Jag sitter och ska ändra i taxebilaga 2 för min kommun så att vi får den senaste och uppdaterade taxan. Det är första gången jag sitter med taxan och undrar därför helt precist vad AK betyder. Jag förstår avgiftsklass, men hittar...

  12 oktober 2017
 • Taxebilaga 2 i Excel?

  Hejsan! Vi i Eskilstuna kommun undrar om ni skulle ha möjlighet att i framtiden skriva taxebilaga 2 i t.ex. excel? Det skulle underlätta vårt arbete med att redigera i tabellerna. Som det är nu uppstår det (i alla fall för oss)...

  4 oktober 2017
 • Hur har prövningsnivå och antal kontrolltimmar valts när prövningskod saknas i lagstiftning?

  Hej, I ert nya förslag till bilaga 2 har ni valt att även ge hälsoskyddsverksamheter en prövningskod och årlig avgift. Jag är nyfiken på hur ni har tänkt då...

  4 oktober 2017
 • Varför minskat antal kontrolltimmar i förslaget till ny Bilaga 2?

  Hej, Jag sitter och gör om vår taxebilaga 2 enligt ert nya förslag som utkom 2017-05-19. Många av verksamheterna har sänkta antal kontrolltimmar i det nya förslaget på bilaga 2 vad...

  4 oktober 2017
 • Avgifter för klagomål

  Får man ta ut avgifter för handläggning av klagomål? Viss information, remisser och ogrundade klagomål ska skattefinansieras. Det underlättar debiteringen om kommunen har en rutin som fastställer hur klagomål ska bedömas vara...

  4 oktober 2017
 • Miljöfarlig verksamhet, verksamhetskod 27.50 (gjuteri för järn, stål, aluminium, zink eller magnesium)

  Är det så att viss text fallit bort ur texten på de olika underpunkterna, t.ex. ändelsen "där form- eller gjutsand används" för underpunkt 1 och 2...

  4 oktober 2017
 • Underpunkter till verksamhetskod 28.25

  I taxeunderlaget har underpunkter till MPF:s nya verksamhetskod 28.25 införts (kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, beteckning C). Underpunkterna har utformats utifrån hur mycket...

  4 oktober 2017
 • OVK - Fastighetsägare hävdar att den är korrekt trots övertapetserad tilluft

  OVK - Fastighetsägare hävdar att den är korrekt trots övertapetserad tilluft och övermålad tilluft utan möjlighet till att öppna denna. Fått OVK underkänd av Avent,...

  27 september 2017
 • Måste alla verksamheter klassas om vid ändringarna i bilaga 2, p.g.a. ändringarna i MPF 2017?

  Hej, Jag arbetar som miljöinspektör i Gävle kommun. Vi har en fundering gällande uppdatering av taxebilaga 2 utifrån den nya miljöprövningsförordningen...

  22 september 2017
 • Ta ut avgift för fastställande av villkor?

  Hejsan! Jag arbetar i Eskilstuna kommun och har en fråga om att ta ut avgift för fastställande av villkor. Vi har i vissa fall fått delegation på att fastställa enskilda villkor för tillståndspliktiga...

  22 september 2017
 • Torvtäkter i taxebilaga 2

  Hej! Jag har två frågor som handlar om torvtäkter och ert förslag på ny taxebilaga 2. Varför är inte formuleringarna i bilagan gällande koderna 10.10 och 10.20 uppdaterade efter miljöprövningsförordningens formuleringar?...

  21 september 2017
 • Måste kommunfullmäktige ta beslut i taxe-frågor eller kan det räcka med miljönämnden?

  Jag upplever det som tidsödande att behöva föra alla förändringar i taxan, via miljönämnden och upp till kommunfullmäktige. Är det någon som lyckats formulera sin...

  21 september 2017
 • Slakteri

  Jag har ett företag som idag styckar kött (50-60 ton/år) vilket får kod 15.5001 och AK 6. De tänker att de sen ska utöka sin verksamhet till att slakta djuren själva vilket ger kod 15.30 (C-verksamhet) och AK 4. De går alltså upp från att...

  19 september 2017
 • Fluorerade växthusgaser

  Hej! I Norrköpings kommun använder vi oss av SKR:s riskbaserad taxa, med lite egna modifieringar, i vår taxa som fastslogs år 2011. Jag har nu fått frågor från mina kollegor angående köldmedia och rapporteringsskyldighet om...

  21 februari 2017
 • Riskpoäng för hälsoskyddsverksamheter

  Hej, Jag har en fråga om riskpoängen, för alla verksamheter - användning av produkter och ämnen som innehåller kemikalier vilka kan tas upp genom inandning eller hudkontakt och då är skadliga för människors hälsa...

  3 februari 2017
 • Nya beslut om avgift

  Hur skall man göra när man tagit en ny taxa och denna trätt i kraft måste alla verksamheter som berörs av denna få nya beslut om inklassning och avgift? Huvudprincipen är att beslut måste gå till samtliga verksamheter inför...

  12 januari 2017
 • PKV

  Hej, Vi har under året ändrat metod för indexuppräkning till PKV. Vi har haft samma timtaxa under några år men har nu för avsikt att göra en indexuppräkning. Har jag tolkat informationen rätt när jag tror att den procentsats vi ska använda är 3 %...

  3 december 2016
 • Tillsyn U-verksamheter utan kod enligt taxan

  Hej, Hur ska man tänka kring de mindre u-verksamheter som inte har någon kod enligt taxan alls? Vi har till exempel ett antal mindre metallbearbetare som endast har en eller två mindre maskiner som inte...

  1 december 2016
 • Livsmedelstaxa

  Hej Vi kommer höja vår livsmedelstaxa. Det är 4 år sedan den höjdes senast. Räcker det att kommunicera genom ett brev med information om taxehöjning eller måste varje livsmedelsanläggning få ett nytt beslut om årlig avgift? I de fall...

  3 oktober 2016
 • Bensinstation med biltvätt, två organisationsnummer

  Hej! I vår kommun har vi en fråga om en bensinstation med biltvätt och hur vi ska klassa den. Vid tillsyn fick jag information att det är Circle K Detaljist som driver tvätten och försäljning i...

  1 oktober 2016
 • Beslut om avgift efter erfarenhetsbedömning

  Fråga gällande beslut vid erfarenhetsbedömning. Beslut skickas idag vid nedsättning och ökning av den årliga tillsynsavgiften. Min fråga är om det är mer rättssäkert att även de verksamheter som inte får...

  30 september 2016
 • Förbrukning av organiska lösningsmedel

  Hej! Fråga gällande förbrukning av organiska lösningsmedel. Har ett företag som förbrukar mindre än 500 kg organiska lösningsmedel per år och det finns två koder i bilaga 2 att välja- 39.3001 och 39.5004. Hur...

  29 september 2016
 • Tillsyn av kosmetiska och hygieniska produkter

  Hej! Fråga angående debitering för tillsyn av kosmetika och hygieniska produkter. Har ni några rekommendationer? Ryms detta inom tillsyn i övrigt av hälsoskydd alternativt under rubriken för Kemiska...

  15 september 2016
 • Deltidsarbete och handläggningstid

  Hej! Om Eskl har 2000 h i årsarbetstimmar och 1000 h av de är handläggningstid. Om jag då jobbar 75 %, hur mycket handläggningstid ger det? (25 % = 500 h) Alt 1) 0,75*1000 = 750 h Alt 2) Frånvarande 500 h, gemensam...

  31 augusti 2016
 • Sprängämnesprekursorer

  Hej, Vi undrar om det går att arbeta in möjligheten att ta ut avgift för tillsyn av Sprängämnesprekusorer i ordinarie MB-taxa eller om detta bör separeras? Funderingen var om det kunde platsa i: §1 Denna taxa gäller avgifter...

  25 augusti 2016
 • Beräkning av timkostnad

  Om jag har fattat det rätt så fördelas i mallarna för beräkning av timkostnad för en handläggare, myndighetens samtliga kostnader med tiden för direkt kontroll (debiterbar tid). Innebär inte det att även icke debiterbar tid...

  8 juli 2016
 • Vad är frånvaro

  Beräkning av timkostnad – vad är övrig frånvaro? Jag undrar om man ska räkna vård av barn som övrig frånvaro i mallen för beräkning av timavgift? Det verkar på ett sätt rimligt att ha med det eftersom det minskar den totala arbetade...

  6 juli 2016
 • Extra tillsynstid på fasta objekt

  Extraordinära händelser enligt 18 och 19 § i taxeunderlaget från 2012. Timdebitering kan ske på objekt med fast avgift om t.ex. extraordinära händelser inträffar. Vad är en extraordinär händelse? Räcker det med att...

  5 juli 2016
 • Extraordinär händelse

  Och en tillkommande fråga: Om extraordinär händelse inte innefattar tillsyn som utförs efter att ordinarie tillsynstid tagit slut, finns det då en möjlighet för oss som kommun att skriva om taxan så att vi kan timdebitera i...

  30 juni 2016
 • Tillsynsavgift och åtalsanmälan

  Är tid för åtalsanmälningar med mera debiterbar? Enligt 26 kapitlet 2 § miljöbalken är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla misstänkta brott. Det går då åt tillsynstid till att skriva åtalsanmälningar, bli förhör av...

  23 juni 2016
 • Klassning av avgiftskoder

  Hur tolkar ni följande verksamheter? 1) Var kan ”Folkhögskola” passa in under utbildningsverksamheter? Med boende, varierande åldrar. 2) ”Kulturskola” (en slags utökad kommunal musikskola) som är frivillig. Kulturskolan...

  31 maj 2016
 • Extra riskpoäng för dricksvatten från egen brunn

  Enligt taxan har man möjlighet att ta ut en extra riskpoäng för drickvatten, egen brunn. Varför? Varför man tar ut en extra riskpoäng för vatten, för de verksamheter som behöver registreras under...

  23 mars 2016
 • Riskklassning av solarier

  Hej! Just nu håller jag på med att klassa solarium och funderar på extrapoängen för försäljning av hygieniska och kosmetiska produkter. Tanken är ju som jag förstått att i grundkoden ingår det som normalt finns i den typen...

  18 mars 2016
 • Erfarenhetsbedömning

  Erfarenhetsbedömning utifrån SKR:s underlag från 2012. Ska poäng ges både under avsnitt 1 och 3 om rutiner inte efterlevs? Här kommer en massa frågor om erfarenhetsbedömningen: Om det finns brister i egenkontrollen kan 1-3 poäng...

  10 mars 2016
 • Lokaler för vård och annat omhändertagande

  Frågor till SKR gällande taxan för vårdboende. Det finns olika typer av boende och det beroende på hur pass mycket hjälp de boende behöver i sin vardag. Var går gränsen för vårdlokal? Vi undrar över...

  19 februari 2016
 • Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken

  Hej! Jag har en fråga gällande taxebilaga 1 under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap miljöbalken". Eftersom Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel...

  17 februari 2016
 • Resursbedömning

  Hej! Jag har en fråga gällande lantbrukstillsyn och ifyllandet av resursbedömningen. På punkt 2 ska man svara på "erfarenhet sedan senaste tillsynsbesöket". Denna VU som är ny på verksamheten har alltså inte haft någon tillsyn...

  28 december 2015
 • Riskpoäng 3 c, transportintensiv verksamhet

  Hej! Vi har en fråga om riskpoäng 3 c. Just nu får verksamheten bara riskpoäng om de har mer än 50 transportrörelser. Vi har delat in riskpoängen i två delar, se punkt 1 och 2: Tänker vi rätt? Mer än 50...

  23 november 2015
 • Riskklassning av skolor och riskpoäng

  Jag har en fråga angående riskklassning av verksamheter, framförallt skolor. Vi har under året riskklassat alla skolor i de tre kommunerna som vår nämnd arbetar för. I tre skolor har det funnits särskolor som en...

  2 november 2015
 • Anmälningsärende - timavgift eller fast avgift

  Är det ok att själv välja när man i ett anmälningsärende tar ut fast avgift eller timavgift om man i taxan har lydelsen enligt nedan: 15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd...

  23 augusti 2015
 • Hög musik

  Vi önskar hjälp med hur vi ska avgränsa Hög musik som ger ett riskpoäng. Vi har diskuterat fram och tillbaka men vi har inte kommit på någon bra avgränsning då det finns så många olika typer av verksamheter som spelar musik. Vi har...

  23 juni 2015
 • Motorfordon

  Vid tillsyn på en tidigare klassad verksamhet uppkom en fråga om vilka fordon som omfattas av klassningen och efter en djupdykning hittade vi ett förmodat skrivfel i klassningen 50.1002 (biltvätt). I förklaringstexten står " fler än 50...

  13 maj 2015
 • Nedsättning av avgift

  Har ni i ert material någonstans stöd för hur man kan tänka och vad som kan vara faktorer för nedsättning av avgift? Jag tänker såväl årlig avgift som timavgifter i samband med enskilda tillsynsärenden eller vid anmälningar där...

  7 april 2015
 • Avgiftsklass, gymnasieskolor

  Jag undrar hur tänket är med att gymnasieskolor har högre avgiftsklass än grundskolor? Vi tänker att yngre barn behöver mer tillsyn då de inte kan prata för sig själva som gymnasieelever kan, att klassrummen tar längre...

  19 mars 2015
 • Användande av riskpoäng

  När riskpoäng delas ut till en miljöfarlig verksamhet som är klassad med flera koder, d.v.s huvudverksamhet och underverksamheter. Ska man ge alla verksamheter riskpoäng eller ges endast huvudverksamheten riskpoäng? Om alla...

  8 mars 2015
 • Tillsyn av gaturenhållning

  Jag undrar hur det ser ut med kommuners tillsynsansvar gällande gaturenhållning (Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 11 §), finns det för kommunerna någon möjlighet att ta någon taxa...

  6 februari 2015
 • Riskpoäng för alternativa bränslen

  Hur ser SKR på användbarheten av biodiesel? Man ska ge riskpoäng till verksamheter som använder fossil diesel i arbetsfordon (enligt 3c2) om det inte ger orimliga ekonomiska konsekvenser att byta till förnybart. Att...

  4 februari 2015
 • Avgiftsklassning av täkter

  Hej! Vi behöver hjälp med ärende gällande fastställande av fast årlig tillsynsavgift för en täktverksamhet. Det aktuella fallet gäller en bergtäkt med tillåten produktion av mer än 200 000 ton men max 1 000 000 ton, det...

  30 januari 2015
 • Nytt avgiftsbeslut

  Vi har precis tagit en ny taxa som bygger på SKR:s förslag. Måste man fatta nytt beslut om inklassning för dom verksamheterna där antalet K ändras men om punkten och texten är densamma som tidigare. Jag tänker framförallt på...

  29 januari 2015
 • Transportintensiv verksamhet

  När ska man sätta riskpoäng för transportintensiv verksamhet? (två delfrågor) Delfråga 1: När vi läser förklaringen till punkt 3c "särskillt transportintensiv verksamhet" blir vi lite osäkra på hur man ska tolka faktorn....

  22 januari 2015
 • Restid

  Har en fråga kring timdebitering och restid. Vi har olika uppfattning om hur vi ska debitera restiden vid timdebitering och undrar om SKR har förslag på det? Några menar att vi ska ta betalt för den faktiska tid det tar att köra tur och retur...

  20 januari 2015
 • Klassning av komvux

  Vi ska i år riskklassa våra verksamheter inom hälsoskydd och arbetar nu med att göra en första indelning innan vi går ut på inspektioner. Vi undrar vart en vuxenutbildning som KomVux hör hemma. Vi har tänkt specialskola har även...

  19 januari 2015
 • Energitillsyn

  Vår kommun har SKR:s taxa för miljöbalken och står i begrepp att revidera den. Jag undrar hur taxan ska formuleras för att det inte ska råda några tvivel om att vi får debitera avgift för energitillsyn. Då menar jag framför allt...

  16 januari 2015
 • Avgiftsklassning - riskbedömning

  Jag undrar om jag har rätt riskbedömningstabell? Enligt min tabell ska riskklass 7 vara 12 timmar, men i ert förslag till taxebilaga 2 för miljöbalken så är TF-intervallet 15-25 timmar. Borde inte...

  14 januari 2015
 • Bassängbad

  Jag undrar hur man ska se på en verksamhet med tillfälligt boende (hotell/camping) och bassängbad. Är det rätt tänkt att se bassängbadet som en företeelse som ska avgiftsklassas separat eller är det bara något som ska generera extrapoäng...

  13 januari 2015
 • Erfarenhetsbedömning och premiering

  Vi ska börja använda oss av erfarenhetsbedömningen i taxan. Vad gäller om ett företag har flera olika verksamheter? Vad händer då med avgiften och antalet timmar? Om en verksamhet har 10:0 = 24 h som...

  12 januari 2015
 • Avgifter för verksamheter på olika fastigheter

  Jag har en fråga angående en gymnasieskola i kommunen som bedriver yrkesutbildning på tre olika fastigheter, dock under samma namn och verksamhet. Fordonsteknisk utbildning drivs på en plats, bygg på en,...

  9 januari 2015
 • Tillsyn av bostadsområde

  En definitionsfråga som rör 200.60-1 till 200.60-4, vad är ett bostadsområde? Om fastighetsbolag betalar denna avgift och mhk får klagomål på bostäder och handläggningstiden överstiger antal timmar som årsdebiteras innan det...

  9 januari 2015
 • Hur använda "äldre underlag"?

  Hur använda "äldre underlag"? Vi står inför att från 2015 ha en riskbaserad taxa för tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Jag hittade en excel-mall under "äldre underlag" på SKRs hemsida. Går den fortfarande att använda? Eller ska vi göra på något...

  8 januari 2015
 • Riskpoäng för förskola och fritids som extra verksamhet

  För hälsoskyddsverksamheter finns det ett riskpoäng om det finns förskola/ fritids som extra verksamhet i annan lokal eller verksamhet enligt 38 § FMVH. Hur ska vi tillämpa detta riskpoäng?...

  8 januari 2015
 • Ersättningsparagraf för PKV

  Vi har idag KPI som styr ev indexjustering men SKR:s index PKV verkar ju mycket bättre. Hur ska man beskriva index i taxan? Nu står det så här: 4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta...

  7 januari 2015
 • Klassningskoder för U-verksamhet

  De klassningskoder som kallas U i bilaga 2, t.ex. 200.60-1, var kommer de ifrån? Härrör de från någon förordning eller bilaga till en sådan eller är de något som SKR definierat? Det stämmer att U-koderna inte finns...

  7 januari 2015
 • Mellanlagring av farligt avfall

  Har en fråga om VK/KK 90.50 Mellanlagring av farligt avfall. I er nya version av taxabilaga 2 finns en helt ny differentiering. Kan ni förklara varför? Punkt 90.50 är omformulerad i taxebilaga 2 pga att punkt 90.45 har...

  6 januari 2015
 • SKR:s arbete med underlag för taxa

  Jag har en undran kring SKR:s arbete allmänt att ta fram underlag för taxa kring tillsyn och prövning. SKR:s tillsynstaxa för miljöfarliga verksamheter är något som fungerar vägledande för flertalet kommuner och...

  6 januari 2015
 • Lägerverksamhet för barn och ungdom

  I vilken avgiftsklass bör lägerverksamheter med barn och ungdomar placeras? Barnen/ungdomarna sover över och äter där. Oftast säsongsverksamheter. Bör dessa verksamheter jämföras med kursgårdar med...

  5 januari 2015

Kategorier