Publicerad: 29 november 2019

Svar på vanliga frågor om ändringar i taxebilaga 2

De ändrade reglerna om anmälningspliktiga ändringar av tillståndspliktig verksamhet och nya regler om tillsynsbesök i miljötillsynsförordningen har väckt en del frågor, bland annat i relation till SKR:s taxeunderlag. Här svarar vi på några av de vanligare frågorna.

Miljöprövningsförordningen (MPF) trädde i kraft den 18 juni 2013. I denna har bland annat införts de koder som framgick av bilagan till förordningen och hälsoskydd (FMH). Bilagan till den förordningen har upphävts. Vidare har reglerna om vilka ändringar som kan anmälas till tillsynsmyndigheten ändrats i syfte att göra fler ändringar anmälningspliktiga.

1. Behöver taxan enligt miljöbalken förändras?

Bestämmelser med avseende på anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken finns nu i både FMH och MPF. FMH innehåller fortfarande grundläggande bestämmelser, formerna för anmälan och en vidarehänvisning till MPF i fråga om anmälningsplikt.

Om taxan behöver ändras beror på hur den utformats. SKR:s taxeunderlag (senast uppdaterat 30 maj 2012) hänvisar inte direkt till förordningsbilagan i FMH utan till olika bilagor i SKR:s taxeunderlag. I bilaga 1 regleras avgiftsuttag för olika typer av verksamheter och i bilaga 2 upptas beskrivningar för typer av verksamheter främst utifrån den tidigare FMH-bilagan.

Avgifter för de verksamheter som omfattas av beskrivningarna i bilaga 2 kan fortfarande tas ut. För att ta ut avgifter för verksamheter som inte omfattas av någon beskrivning i bilaga 2 behöver dock denna förändras och uppta dessa verksamheter. En översyn och uppdatering av koderna i bilaga 2 till med anledning av MPF pågår på uppdrag av SKR och planeras att vara klar före julhelgerna. En uppdaterad bilaga 2 kommer då att läggas ut på SKR:s hemsida.

I bilaga 1 till taxan hänvisas till förordningen om miljöfarlig verksamhet i vissa fall. Många relevanta bestämmelser, t.ex. de som avser avloppsanordningar och värmepumpar finns kvar oförändrade i FMH. I avdelningen Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken, underrubriken Anmälan punkterna 3 och 4 finns en hänvisning till FMH-bilagan vilket gett upphov till frågor. Även om FMH hänvisar till MPF behöver hänvisningarna i bilaga 1 till SKR:s taxeunderlag justeras för att undvika oklarheter och ifrågasättanden av taxan. Bilaga 1 kan då lämpligen justeras genom att hänvisningen till FMH-bilagan i punkt 3 ersätts av ”anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)”. Hänvisningen till FMH-bilagan i punkt 4 ersätts av ”ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen”.

Vi vill även passa på att förutom ovan nämnda justering, föreslå att en korrigering i bilaga 1 med anledning av nya avfallsförordningen (2011: 927) sker i avdelningen Avfall och producentansvar, underrubriken Tillsyn. Tidigare formulering med hänvisning till gamla avfallsförordningen (2001:1063) ersätts lämpligen med: ”Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927).”

2. Hur beslutas förändringar av taxan enligt miljöbalken?

Enligt 27 kap. 1 § får kommunfullmäktige besluta om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Eftersom detta framgår av särskilda föreskrifter finns inte möjlighet att med stöd av 3 kap. 10 § kommunallagen delegera ett sådant beslut till nämnd.

Ändring av bilaga 1 till taxan kan göras vid ett fullmäktigesammanträde så snart som möjligt och ändring av bilaga 2 till taxan kan ske vid ett annat fullmäktige­sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas med laglighetsprövning. Kommunens beslut behöver dock inte vinna laga kraft innan det börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits i taxan.

3. Behöver nya inklassningsbeslut fattas av miljönämnden för prövningspliktiga miljöfarliga verksamheter?

Införande av MPF innebär inte i sig att nya klassningsbeslut måste fattas för alla prövningspliktiga verksamheter. En justering av hänvisning i bilaga 1 till taxan bör inte föranleda nya inklassningsbeslut medan en förändring av bilaga 2 däremot kan föranleda nya inklassningsbeslut. I de fall en förändring av bilaga 2 endast innebär en förändrad klassningskod med anledning av MPF men avgiftsklass, tidsfaktor, avgift m.m. är desamma bör det kunna godtas att verksamhetsutövaren informeras om förändringen (koden) utan att ett nytt inklassningsbeslut fattas.

4. Vad behöver kommuniceras vid nya avgiftsbeslut i dessa fall?

I förvaltningslagen finns vissa krav på att det som tillförts ärendet kommuniceras med den sökande.

I normalfall behöver inte någon särskild kommunicering av underlaget ske inför avgiftsbeslut eftersom underlaget tillförts av verksamhetutövaren själv eller kan utläsas av ett tillståndsbeslut. Underlaget får naturligtvis kommuniceras om myndigheten har den rutinen. Om nämnden tagit beslut om en taxa där risk- och erfarenhetsbedömning tillämpas, bör en genomförd riskbedömning kommuniceras med verksamhetsutövaren. Görs en ändrad riskbedömning som innebär ändring av tillsynstiden och leder till ökad avgift behöver ändringen alltid kommuniceras. När endast hänvisningen och koden för verksamheten har ändrats torde underlaget inte behöva kommuniceras, om inte ändringen innebär mer tillsynstid.

Den pågående uppdateringen av bilaga 2 i taxeunderlaget kommer främst att ta sikte på förändring av koderna för verksamheterna. Eventuell justering av tillsynstid i underlaget kommer att bli en senare fråga, efter vunna erfarenheter från kommunerna på längre sikt.

5. Behöver delegationsordningen enligt miljöbalken skrivas om?

Det beror på hur delegationsordningen har utformats. SKR:s underlag i cirkulär 12:53 innehåller hänvisning till en bestämmelse i FMH som påverkas i sak av förändringarna, 21 § FMH. Delegationsfrågan omfattar i det fallet att ”avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet”. Formuleringen i delegationsordningen kan ändras till ”avge yttrande till länsstyrelsen i ärende avseende icke tillståndspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen”.

Bestämmelser om när tillstånd krävs för ändringar av en tillståndsgiven verksamhet finns nu i 4 § i MPF. Upptar delegationsordningen, till skillnad från SKR:s underlag, fler delegationspunkter med avseende på ändringar av anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan även dessa skrivningar behöva uppdateras.

6. Nyheter rörande anmälningspliktiga ändringar

För att förenkla systemet och undvika utdragna prövningsprocesser har bestämmelserna om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ändrats i miljöprövningsförordningen (2013:251). Tidigare krävdes att ändringen var ”mindre” för att tillstånd inte skulle krävas. Nu krävs tillstånd om ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap. MPF, eller ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar, innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma (4 §). I de fall ändringen i sig motsvaras av en tillståndspliktig verksamhet enligt MPF krävs således tillstånd nu även om ändringen tidigare inte varit tillståndspliktig.

Ändringar av tillståndspliktig verksamhet kräver anmälan om ändringen inte är tillståndspliktig i sig. Detta gäller även för verksamheter som omfattas av tillstånd utan att vara tillståndspliktiga (11 § p 1). För ändring av en anmälningspliktig verksamhet gäller anmälningsplikt om ändringen har betydelse från störningssynpunkt (11 § p. 2).

7. Förordningskrav på årliga tillsynsbesök och uppföljningsbesök i vissa fall

Ändringar i miljötillsynsförordningen, MTF, trädde i kraft den 7 juli 2013 och innebär att krav på årliga tillsynsbesök införs för vissa i förordningen utpekade verksamheter, om verksamheterna innebär betydande risker för miljön. I annat fall ska de utpekade verksamheterna besökas minst var tredje år (1 kap. 10 a § MTF). I samma bestämmelse föreskrivs krav på förnyat tillsynsbesök i vissa fall och krav på att dokumentation från tillsynsbesöken ska lämnas till verksamhetutövaren.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!