Publicerad: 27 oktober 2020

Nyhet

Uppdatering av taxebestämmelser och bilaga 1

SKR:s underlag för taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har uppdaterats per den 27 oktober.

Taxebestämmelserna

I taxebestämmelserna har skrivningen i § 9 om indexuppräkning av taxan med prisindex kommunal verksamhet, PKV har justerats. Skrivningen motsvarar det förtydligande som tidigare har funnits på SKR:s hemsida tillsammans med viss ny vägledning.

Taxebestämmelserna

Bilaga 1

I bilaga 1 har det gjorts förändringar som är en följd av den nya avfallsförordningen (2020:614) som trädde i kraft den 1 augusti 2020.

I den förordningen, som nu är kapitelindelad, har bland annat anmälan av egen kompostering av annat än trädgårdsavfall fått ett ny bestämmelse och bemyndigandena för kommunerna att meddela föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordningen ändrats. Det har även tillkommit en möjlighet till dispens från de nya kraven på utsortering och hantering av vissa avfall från bygg- och rivningsåtgärder vilket föranlett ett tillägg i bilagan. Även vissa redaktionella ändringar har gjorts. SKR gör bedömningen att avgift för handläggningen, innan någon särskild avgiftsbestämmelse fastställs, bör kunna tas ut med stöd av 10 § i SKR:s underlag till taxa, timavgift för tillsyn avfallshantering och tillsyn avfallshantering i bilaga 1.

I bilaga 1 har även gjorts en rättelse med avseende på förorenad mark där hänvisning numera sker både till punkterna 3 och 4 2 kap. 31 § i stället för som tidigare, bara punkten 3.

Taxebilaga 1

Tillsynsbegreppet

Miljöbalkens tillsynsbegrepp har ändrats och det får betydelse för avgifts­finansieringen genom att vad som får avgiftsfinansieras som tillsyn är beroende av vad som räknas in i tillsynsbegreppet, 27 kap. 1 § och 26 kap. 1 § miljöbalken.

Avgiftsfinansiering av prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!