Publicerad: 18 december 2020

Nyhet

SKR:s svar på konsultationen EU-Taxonomi för hållbara aktiviteter

Kommissionen har med kort konsultationstid presenterat ett långtgående förslag till delegerad akt för EU:s klassificeringssystem för hållbara aktiviteter. Många har nu svarat.

Kommissionens förslag: EU taxonomy for sustainable activities, European Commission

Syftet med EU:s taxonomi är att främja en grön omställning. Det är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är också att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Förslaget kan dock få stor ”smittoeffekt” på annan lagstiftning och EU-stöd. Frågan är om Kommissionen hållit sig inom ramarna vad gäller teknikneutralitet och annan EU-lagstiftning.

Förslaget påverkar kommuners och regioners verksamhet

Kommissionens förslag kan få mycket stort genomslag på stora delar av kommuners och regioners insatser inom energi, transport, VA, avfall, byggande, fastigheter med mera.

En del förslag ligger i linje med svenska satsningar, men vissa tekniska grundkrav är problematiska vad gäller fastigheter, bioenergi, biodrivmedel med mera. Därtill är risken att alla detaljkrav blir mycket fördyrande och administrativt krävande för den som vill göra rätt och kunna definieras som hållbar. Det är knappast i överensstämmelse med Kommissionens egna skrivningar om ”ensure usability and proportionality” och ”easy for economic operators to use”.

SKR och många parter har svarat

SKR har svarat på konsultationen och samarbetat kring svaren med flera regioner och kommuner, de nordiska kommunbankerna och kommunförbunden och våra EU-organisationer CEMR och SGI Europe. Energiföretagen, fastighetsägarna med flera är också aktiva. Regeringskansliet arbetar vidare med frågan. Kommissionen väntas anta ett omarbetat förslag i januari. Medlemsstater och EU-parlamentet har sedan 4-6 månader att ta ställning till den delegerade akten i sin helhet, men ett avslag kräver majoritet i parlamentet eller kvalificerad majoritet i rådet.

SKR:s svar på konsultationen EU-Taxonomi för hållbara aktiviteter (PDF-fil)

Reaktioner från Energiföretagen Sverige på Kommissionens förslag

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!