Publicerad: 20 januari 2021

Kartläggning av buller

Kommuner med större städer är skyldiga att kartlägga bullret och ta fram kartor som visar hur situationen ser ut.

Enligt § 3 i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ska de kommuner som har mer än 100 000 invånare kartlägga buller inom kommunen. Dessa kommuner ska också ta fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmaste föregående kalenderåret. Kartorna ska uppdateras vart femte år. Ett år efter att kartläggningen är klar ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram. Även de kommuner som har färre än 100 000 invånare har nytta av att kartlägga buller i sin strategiska planering och i sitt åtgärdsarbete.

Exempel på hur man kan göra finns från Stockholms-regionen. Dessa modeller kan också användas för att värna bullerfria områden.

Samtliga filer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län

Kartläggning av bullerfria områden. Metodbeskrivning för Stockholms län

Kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län

Nätverk för berörda kommuner

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan mars 2010 ett nätverk tillsammans med Naturvårdsverket för de kommuner som är berörda av förordningen om omgivningsbuller. Samtliga kommuner som är berörda av förordningen är med i nätverket. Oftast finns det med representanter både från miljö-, stadsbyggnads- och/eller trafiksidan.

Nätverket träffas en till två gånger per år antingen hos SKR eller hos Naturvårdsverket.

EU-kommissionen tog 2002 fram ett direktiv (2002/49/EG) om att städer med mer än 100 000 invånare ska kartlägga bullersituationen i kommunen. I kartläggningen ska det framgå bullernivåer från väg-, tåg- och flygtrafiken i kommunen.

Bullerkartor

I Sverige är fjorton kommuner som i dagsläget är berörda av förordningen. Det är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.  Du hittar resultat från bullerkartläggningar och åtgärdsprogram på respektive kommuns hemsida. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!