Publicerad: 28 november 2019

Klimatberäkningar för byggande

Kommuner och regioner har databaser, underlag och kalkylverktyg att tillgå för att mäta och minska utsläppen vid byggande av fastigheter och infrastruktur.

Stora utsläpp i byggfasen

En stor del av en byggnads klimatpåverkan uppkommer redan i byggskedet och genom produktionen av de material som byggnaden består av. Sveriges byggindustrier har i en studie visat att produktion och transport av byggmaterial kan stå för upp till 85 procent av klimatpåverkan vid byggprojekt för flerbostadshus. Från och med 2022 är det obligatoriskt att göra klimatdeklarationer som redovisar klimatutsläpp från byggande av fastigheter.

Klimatdeklaration av byggnader, Boverket

Metoder och databaser utvecklas

För att minska klimatbelastningen genom medvetna materialval utvecklas nu metoder med information om materialens klimatpåverkan, bland annat i Svenska Miljöinstitutets (IVL) Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM. Sveriges Allmännytta driver under 2019/2020 ett projekt med IVL för att göra systemet mer användarvänligt. Certifieringssystem såsom Miljöbyggnad har lagt in krav om att man vid nybyggnation behöver redo­visa klimatpåverkan för stomme och grund.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, IVL

Miljöbyggnad, certifieringssystem

Underlag för klimatsmarta materialval

Flera av SKR:s medlemmar använder bedömningsunderlag såsom Sunda hus, Bygg-varubedömningen, Basta eller Värmlandslistan. Det är verktyg som är på gång med att eller på sikt kan integrera klimathänsyn i miljöbedömning av material. Det skulle ge stöd för att välja även med klimathänsyn när de väljer miljöklassade material med olika ambitionsnivåer.

Klimatkalkyler för byggande av infrastruktur

Även byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför betydande klimatutsläpp. Trafikverket har därför tagit fram en modell med namnet Klimatkalkyl som hjälper bland annat kommuner och regioner att beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Klimatkalkyl, Trafikverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!