Publicerad: 29 november 2019

Klimatberäkningar, stöd för minskade utsläpp

Att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser är viktigt för att kunna identifiera effektiva insatser för minskad klimatpåverkan. Här får kommuner och regioner stöd i att räkna på och redovisa sina utsläpp i klimatbokslut.

Ett klimatbokslut visar upp vilka klimatutsläpp en organisation har och på vilka områden. Många kommuner och regioner gör i dag klimatbokslut för att följa upp hur deras utsläpp av växthusgaser utvecklas och för att identifiera viktiga insatser. Det kan till exempel handla om att mäta och minska utsläppen från den egna organisationens energianvändning och transporter, men även från inköp av förbrukningsartiklar, livsmedel, byggentreprenader och kapitalplaceringar. I menyn för webbplatsen kan du som besökare hitta konkreta stöd och verktyg för att beräkna utsläpp på dessa områden.

Internationell standard för att redovisa klimatutsläpp

Ett klimatbokslut kan bland annat göras enligt standarden GHG Protocol. Det är världens mest använda standard för att mäta och redovisa utsläpp av växthusgaser.

GHG Protocol bygger på fem principer

  • Relevant spegling av företagets eller organisationens utsläpp, så att rapporteringen ger ett beslutsunderlag.
  • Heltäckande rapportering inom den angivna systemgränsen, undantag ska beskrivas och förklaras.
  • Konsekvent metod för jämförelser över tid, förändringar dokumenteras.
  • Transparens och dokumentation av all bakgrundsdata, metoder, källor och antaganden.
  • Beräknade utsläpp ska ligga så nära som möjligt till verkliga utsläpp.

  Uppdelning i direkta och indirekta utsläpp

  Information och vägledning, Greenhouse Gas Protocol

  GHG Protocol delar in utsläpp i direkta och indirekta. Organisationer har egen rådighet över direkta utsläpp och viss påverkan på indirekta.

  Direkta utsläpp

  Med direkta utsläpp avses förbränning av fossila bränslen i egen produktion och utsläpp från egenägda eller leasade fordon och maskiner.

  Indirekta utsläpp

  Med indirekta utsläpp avses utsläpp från inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Utsläpp från inköp av varor och tjänster samt tjänsteresor, arbets­pendling, patientresor, logistik, avfallshantering och kapitalplaceringar.

  Sammanställning av regionernas klimatbokslut

  2019 sammanställde SKR regionernas klimatbokslut. Sammanställningen presenterades initialt i rapporten Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna 2019. Syftet med sammanställningen var att låta regioner, men också kommuner, lära av de bokslut som görs. Det finns i dag olika metoder och vilka utsläpp som redovisas skiljer sig åt.

  Öppna jämförelser av regionernas miljöarbete 2019

  Tabell över regionernas klimatredovisningar (PNG, nytt fönster)

  Kalmar – en av de första regionerna att använda GHG Protocol

  Region Kalmar län gjorde sitt första klimatbokslut år 2014, och var då en av de första regionerna att använda den internationella standarden GHG Protocol. Klimatbokslutet är i dag en central del av regionens arbete för minskad klimatpåverkan. Regionen minskade sina utsläpp av växthusgaser med 53 procent 2012-2018.

  Lärande exempel, Region Kalmar läns arbete med klimatbokslut

  Klimatbokslut som gjorts med GHG Protocol, exempel

  Samtliga filer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

  Region Kalmar, klimatbokslut för 2018

  Region Östergötland, miljöbokslut för 2018

  Region Halland, klimatbokslut för 2018

  Läs vidare

  Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
   Handläggare

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!