Publicerad 6 maj 2021

Energi och klimat

Kapacitetsbristen i elnäten kräver flera olika insatser. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö.

Insatser mot kapacitetsbrist i elnäten

Bristen på kapacitet i elnäten hindrar tillväxt och omställningen till ett klimatsmart samhälle. SKR har fört fram flera förslag för en säker tillförsel av el i hela landet. Flera bedömare ser behov av en ökad elanvändning med ca 50 TWh el, från dagens ca 140 TWh för att möta ökat behov från industri, transporter etc. Därtill innebär en större andel förnybar variabel produktion en utmaning för systemet.

Elnätet behöver byggas ut och förstärkas, men bromsas av långa tillståndsprocesser. Lokal produktion av kraftvärme är delvis ett alternativ för utbyggnad av elnät, men ges i princip ingen extra ersättning för att den finns på rätt plats. SKR har lyft behoven av att säkra produktion av kraftvärme, genom bättre villkor än dagens skatter och marknadsvillkor.

Debattartikel, Tio åtgärder för el i hela landet

Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag

Energieffektivisering i byggnader

SKR arbetar för energieffektivisering i byggnader och andra kommunala verksamheter. För regioner finns uppgifter från år 2000 och framåt som visar på fortsatt effektivisering. Tidigare Öppna jämförelser Energi och klimat visade att kommuner och regioner minskade sin energianvändning i lokaler och allmännyttans bostäder med 1,5 procent per år 2009-2014 i samband med Energieffektiviseringsstödet.

Det finns en fortsatt stor potential till ytterligare energieffektiviseringar i kommunernas och landstingens fastigheter. Det visar SKR:s rapport ”Fortfarande miljarder skäl att spara”. Enligt beräkningarna bör det gå att spara cirka 25-30 procent på 20 år. Det motsvarar 7 TWh och ungefär 7 miljarder kronor i minskade energikostnader per år.

Fastighetsnyckeltal för regioner 2019

Fortfarande miljarder skäl att spara - potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader

Uppföljning av energiprestanda i bygglovsprocessen

SKR har tagit fram underlag för att följa upp energikrav under bygglovsprocessen. Formulär och förslag till vägledning har utvecklats under 2019 i ett projekt med sex regionala nätverk för lågenergibyggande.

Energiprestanda under byggprocessen, mall

Arbete inom trafik och hållbara städer

Arbetet för minskad klimatpåverkan sker inom många områden. SKR stödjer arbetet med transporter och hållbar stadsutveckling som görs i kommuner, landsting och regioner. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering.

Trafik och infrastruktur

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset