Publicerad: 2 oktober 2020

Hälso- och sjukvårdens fastigheter

Många miljarder investeras i regionernas fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdenas fysiska struktur under lång tid framåt.

Samverkan kring hälso- och sjukvårdens miljöer

SKR samarbetar med olika organisationer gällande utveckling av hälso- och sjukvårdens miljöer.

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

SKR ingår i samarbetsforumet Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer, där följande aktörer ingår:

Fastighetsrådet, FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor, SKR 

Centrum för vårdens arkitektur (CVA), Chalmers tekniska högskola
CVA bedriver forskning och genomför utbildningar med fokus på arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

PTS Forum

PTS Forum är ett nationellt nätverk där Sveriges regioner samverkar kring standarder för vårdbyggnader. Träffar anordnas för att utbyta erfarenheter, diskutera förbättringsområden och benchmarking kring olika fackområden. PTS Forum samverkar i forskningsrelaterade utvecklingsprojekt för att fånga de senaste trenderna och utveckla vårdbyggandet i Sverige. PTS Forum har även utvecklat ett IT-system (PTS) vars systemfunktioner stödjer de tidiga skedena i byggprojekt. Systemet ska hjälpa byggherren att göra rätt från början för att åstadkomma vårdlokaler med rätt funktion och kvalitet.

PTS Forum, Program för teknisk standard

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Föreningen är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bl.a. genom konferenser och seminarier.

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Boverket

Boverket arbetar bl.a. med regeringsuppdraget att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket kommer inom uppdraget att samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras och med utgångspunkt i det ta fram vägledning för kommuner, regioner och berörda privata aktörer.

Boverket

Best Service

SKR samarbetar även med nätverket Best Service, som är ett frivilligt nätverk för landstingens serviceorganisationer. Nätverket arbetar med utveckling av servicefrågor inom hälso- och sjukvården samt med erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Best Service

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!