Publicerad: 28 november 2019

Administrativ fastighetsförvaltning

Kommuner och regioner har materiella tillgångar som måste komponentredovisas, till exempel fastigheter, infrastruktur och tekniska anläggningar. Komponentredovisning innebär mycket arbete men ger också stora möjligheter.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner, regioner och kommunalförbund upprätta årsredovisningar i enlighet med god redovisningssed. I en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR, finns ett uttalat krav att tillämpa komponentredovisning vid redovisning av materiella anläggningstillgångar.

Rådet för kommunal redovisning

Fördelar och effekter med komponentredovisning

Det finns flera viktiga argument för att tillämpa komponentredovisning:

  • Den ger en mer rättvisande kostnadsredovisning
  • Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant
  • I förlängningen innebär detta att kommuner och regioner kan göra en mer rationell planering av underhållsinsatser utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Detta gör SKR

SKR har tagit fram vägledningar i arbetet med att tillämpa komponentredovisning inom fastighetsområdet.

Komponentredovisning, SKR:s webbutik

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!