Publicerad 25 februari 2021

Formulär för att rapportera in uppgifter om KKiK till Kolada

För flera flera av måtten inom KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter om nyckeltalen. RKA publicerar ett antal formulär för datainsamlingen och ger kommuner stöd i processen att rapportera in nyckeltalen till Kolada.

Vanligtvis ska du årligen rapportera in din kommuns uppgifter i Kolada senast 30 oktober. På denna sida publiceras (strax innan midsommar) aktuella formulär (Excel) för följande områden:

  • Förskola
  • Funktionsnedsättningsområdet
  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg, IFO
  • Bygglov
  • Övrigt - Delaktighetsindex

Insamlingsmetod och dataskyddsförordningen

En föreslagen metod för slumpmässiga manuella urval som kan strida mot dataskyddsförordningen har tagits bort. Det gäller framför allt mått kring väntetider och utredningstider där antalet ärenden kan överstiga 150 (vilket är gränsen för hur många som behöver tas med om urval görs manuellt). Metoden föreslog att skapa en lista på ärendena i alfabetisk ordning, för att sedan kunna slumpa fram en viss andel, vilket alltså kan strida mot GDPR.

De kommuner som gör manuella urval föreslås istället göra slumpmässiga urval utan att ta fram listor sorterade i alfabetisk ordning. Detta gäller således bara de kommuner som gör manuella urval. Många kommuner har verksamhetssystem som medger totalundersökningar av sådant som vänte- och utredningstider. I de lägena görs inga slumpmässiga urval alls och de berörs inte heller av detta.

Så: gör inga alfabetiskt ordnade listor över ärenden. Inga andra ändringar har gjorts i formulären och insamlad eller inmatad data påverkas inte heller.

Särskilt boende

I formuläret för särskilt boende, äldreomsorg finns ett antal frågor som belyser kvalitetsaspekter i det särskilda boendet. Dessa frågor besvaras som om det inte rådde särskilda Corona-omständigheter. Utgå från hur det var före pandemin bröt ut.

Försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorg, IFO

I insamlingen kring försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen tas endast en person upp som sökande även om det är ett hushåll med flera vuxna som ansökan avser. Den medsökande noteras alltså inte som ett separat ärende.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

I formuläret för funktionsnedsättningsområdet används begreppet ”omprövning” gällande insamlingen av utredningstid LSS. Ärenden som avser omprövning ska exkluderas ur mätningen och omprövning avser här både förlängningar av pågående ärenden som sådan omprövning som görs då den sökande är missnöjd med kommunens beslut. I det senare fallet räknas utredningstid från ansökan tills beslut fattats. Om den enskilda begär omprövning räknas ej den (därmed förlängda) tiden in i utredningstiden.

Kontakta RKA