Publicerad 7 oktober 2021

Rapport om effektivitet i kommuner

I rapporten har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se.

  • I kommunsektorn finns påtagliga skillnader i effektivitet. Betyder det att det finns utrymme för effektivitetsförbättringar i sektorn?
  • Eller beror skillnaderna enbart på olika strukturella förutsättningar?

Effektivitet i kommuner 2021 (PDF) Pdf, 2 MB.

Framträdande resultat i rapporten

Det finns stora skillnader i resultatkvalitet, resursförbrukning mellan kommuner, och de kommuner som har högst resursförbrukning är inte nödvändigtvis de som har högst kvalitet. Om det finns stora skillnader, betyder det att det finns utrymme att förbättra effektiviteten i många kommuner?

Kommunernas förutsättningar för att bedriva verksamhet skiljer sig stort åt, vilket vi har tagit hänsyn till i rapporten. Strukturjusteringen ger stor skillnad för vilka kommuner som utmärker sig. De kommuner som får höga värden på våra index, där hänsyn tagits till struktur, är inte samma kommuner som får höga värden i faktiska (icke-justerade) resultat och vice-versa.

Få är effektiva på allt – många är effektiva på något

Få kommuner lyckas med konststycket att ha hög effektivitet inom många verksamhetsområden medan många kommuner hamnar högt inom någon enskild verksamhet.

Strukturjusteringar har stor betydelse för resultatet

De kommuner som får höga värden i våra index, där hänsyn tagits till struktur, är inte samma kommuner som får höga värden i faktiska (icke-justerade) resultat och vice versa.

Inga tydliga samband mellan resurser och kvalitet

Det är svårt att hitta samband mellan resurser och kvalitet inom och mellan de olika verksamheterna. Det går inte att säga att ett högt kostnadsläge hänger ihop med goda – eller med dåliga – kvalitetsmässiga resultat.

Effektiva Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län präglas av låga kostnader och hög kvalitet

Ett av få mönster kring effektivitet är en generellt god effektivitet bland kommunerna i dessa län.

Kommuner med högst effektivitet

För att ta del av framgångsfaktorer i det lokala arbetet för en god effektivitet har RKA haft kontakt med kommunledningen i fyra av de kommuner som har högst genomsnittlig effektivitet. Det går en röd tråd av ordning och reda på ekonomi, kvalitet, uppföljning och analys genom dessa fyra kommuner. Men inte på ett administrativt tyngande vis utan på ett ganska enkelt, pragmatiskt och självklart vis.

Det är en självklarhet att alla tar ansvar för helheten, att alla arbetar för att förbättra såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga resultat. Ingen av kommunerna nämner att detta är frukterna av välutvecklade digitala system eller mål- och resultatstyrningsmodeller. Istället framkommer en bild av en kultur som hela tiden strävar framåt och vill förbättra sig för kommuninvånarnas skull.

Det har sagts många gånger förut att i valet mellan struktur och kultur så väger kulturen absolut tyngst. Detta präglar även dessa framgångsrika kommuner. De arbetar hela tiden för att ha en organisationskultur där alla aktivt tar del i arbetet med att förbättra verksamheterna för dem de är till för och att få ut så mycket som möjligt av tillsatta resurser, där alla har förtroende för varandra och där vi-känslan är central.

Detta är inte några nya och tidigare okända framgångsfaktorer. Tvärtom. Men i dessa kommuner händer det på riktigt!

Om effektivitet i kommuner

I filmen berättar RKA om rapporten Effektivitet i kommuner. Vi beskriver hur innehållet i rapporten kopplas ihop med nyckeltalen om effektivitet i databasen Kolada. Vi visar också hur du hittar nyckeltalen i databasen Kolada samt hur du gör jämförelser med andra kommuner med avseende på effektivitet.

Nyckeltal om effektivitet för kommuner, Kolada

Filmen är 2 timmar och 20 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef