Publicerad 7 september 2022

Effektivitet för kommuner, nyckeltal

För att möjliggöra analys och jämförelser av relativ effektivitet har RKA publicerat nyckeltal i Kolada. Med hjälp av dessa kan kommuner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Visningen av nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuner är uppdaterad.

Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med stor försiktighet.

Nyckeltalen för produktivitet och effektivitet i kommuner är uppdaterad i Kolada

Visningen i Kolada för produktivitet och effektivitet i kommuner är uppdaterad med 2020-års nyckeltal. I samband med uppdateringen har nyckeltal och index setts över. Indexet för resurser inom ekonomiskt bistånd har förbättrats och visningen i Kolada har utvecklats.

I Kolada är det nu möjligt att se färdiga effektivitetsindex per verksamhet. Därmed är det lättare att se den samlade bilden av hur kommunen ligger till i jämförelse med andra utifrån kostnader och kvalitet för de olika verksamheterna. Det är fortfarande möjligt att via indexen klicka sig ner till underliggande nyckeltal, det vill säga de värden som index baseras på. Därmed är det möjligt för kommunen att se vad som ligger bakom de olika indexvärdena, vilket är grundläggande för analysen och förbättringsarbetet.

Nyckeltalen i Kolada

Vägledning: stöd för användande och tolkning av nyckeltal för effektivitet 2019 (PDF) Pdf, 2 MB.

Syfte och nyckeltal som ingår i beräkningarna

Syftet med nyckeltalen för produktivitet och effektivitet är att de ska kunna bidra till insikter – är vår verksamhet effektiv eller inte – genom att peka ut utmaningar och förebilder i olika verksamheter och i olika kommuner. Nyckeltalen är justerade utifrån struktur för att göra det möjligt att jämföra kommuner som har olika förutsättningar.

De nyckeltal som ingår i beräkningarna är följande verksamhetsområden:

  • Utbildning: förskola, grundskola och gymnasieskola, samt
  • Stöd och omsorg: LSS, ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg.

Produktivitets- och effektivitetsnyckeltal i Kolada

I filmen presenterar RKA uppdraget om produktivitet och effektivitet i kommuner samt visar hur du kommer åt effektivitetsindexen som finns i Kolada.

Filmen är 16 minuter och 23 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef