Publicerad 2 februari 2021

Fördjupning i VGR:s införandeprojekt?

Pilot i anslutning till förstudien 2016

Åtta vårdcentraler deltog och deras uppgift var att utvärdera systemets användbarhet samt den tekniska lösningen. Detta gjordes genom att man fick studera ett antal utvalda indikatorer på sin vårdcentral, med egna data, och fick därmed också möjligheten att utvärdera den tekniska lösningen. Slutsatsen från pilotstudien var en samsyn bland vårdcentralerna att fortsätta med PrimärvårdsKvalitet. Det baserades på att det finns ett värde att kunna göra jämförelser både internt och externt, och att den tekniska lösningen adekvat kunde avläsa och sammanställa informationen från journalsystemen.

Utökad pilot under 2017

År 2017 genomfördes en andra pilotstudie i syfte att skapa medvetenhet och förståelse bland fler vårdcentraler om vad Primärvårdskvalitet är. Information och intresseförfrågan om pilotstudien riktades till vårdcentralchefer i både offentlig och privat verksamhet, och kommunicerades via regionens nyhetsbrev. Av 25 intresserade vårdcentraler genomförde 15 av dessa piloten fullt ut.

Upplägget var att träffa vårdcentralerna vid tre tillfällen. Det första tillfället innehöll grundläggande information om Primärvårdskvalitet och pilotstudien. Mötet genomfördes via Skype. De andra tillfällena bestod av två fysiska halvdagsträffar. Inför det andra tillfället fick deltagarna i uppgift att studera utvalda indikatorerna, d.v.s. utvärdera om de var användbara i den egna verksamheten. Under denna träff presenterades deltagarnas resultat. [CB1] Inför det sista tillfället var uppgiften att ta fram förslag på förbättringsarbete med stöd av indikatorerna i Primärvårdskvalitet. Sista träffen bestod av att redovisa förslagen och avslutningsvis utvärdera denna pilotutbildning.

Avslutande pilot med olika angreppsätt 2018

Arbetet med att nå ut med Primärvårdskvalitet till fler enheter fortsatte under 2018. Upplägget på denna pilot utformades till två olika tillvägagångssätt för att introducera vårdcentraler till systemet. Ett självstudiematerial togs fram för att stötta de enheter som önskade komma igång på egen hand. Materialet var i Powerpointformat och skickades ut till 15 vårdcentraler.

Det andra tillvägagångssättet till introduktion skedde genom besök på vårdcentraler, för att på plats presentera Primärvårdskvalitet för delar av personalen. Även här deltog 15 vårdcentraler i studien.

Under 2018 genomfördes också en första pilotstudie för rehabverksamheter. 14 enheter inom både privat och offentlig regi deltog i piloten. Upplägget liknade vårdcentralspiloten 2017, och innehöll tre gemensamma tillfällen med introduktion, utvärdering av indikatorer och framtagning av egna förbättringsförslag.

Inför Primärvårdsdagen i VGR utvecklades ett kunskapsquiz i form av en app. Syftet var att marknadsföra och sprida medvetande om Primärvårdskvalitet till så många som möjligt under denna dag.

Appen har sedan använts som ett inslag i olika introduktioner. Läs mer om appen i det egna kapitlet.

I och med att Primärvårdskvalitet skulle bli obligatoriskt för alla vårdcentraler under 2019 ägnades tid under hösten till att förbereda det kommande breddinförandet.

Införandeprojekt 2019

För att kunna ta emot fler vårdcentraler och rehabenheter som vill ha introduktion arrangerades och erbjöds schemalagda heldagsutbildningar i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Enheterna bestämde själva vilka personer/personalkategorier som skulle delta.

Därefter har två-timmars introduktioner erbjudits genom besök på enskilda enheter för att få en introduktion på plats, möjlighet att prova-på och ett tillfälle att diskutera hur man kan gå vidare. Dessa träffar har ofta skett i samband med ett APT.

I maj lanserades också regionens webbsida för Primärvårdskvalitet vilken inkluderar ett introduktionsmaterial som är en vidareutveckling av det tidigare självstudiematerialet. Länkarna till webbsidan hittar du här nedan.

Införandeprojektet innebär också att det är nödvändigt att sprida kunskap till fler intressenter än de direkta användarna, såsom personal med centrala funktioner inom regionen och andra stödfunktioner. Vid träffar med dessa används i princip samma upplägg som två-timmars introduktionerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.