Publicerad 26 oktober 2021

Läkemedel

Indikatorerna om läkemedel belyser olika områden som via forskning och utvärderingar visats används på fel indikation, har stor risk för biverkningar eller på annat sätt risk för att påverka patienten negativt.

Motivering till ämnesområdet

Läkemedelsindikatorerna syftar till en evidensbaserad användning av läkemedel.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Protonpumpshämmare (Lm 1)

Protonpumpshämmare används i ökande mängd och studier har visat att en stor andel används vid diagnoser som inte har indikation för läkemedlet, samtidigt som det finns misstankar om biverkningar och svårigheter att seponera på grund av reboundfenomen. Indikatorn syftar till att enkelt granska om indikationen stämmer med aktuell evidens dvs gastroesofeagal reflux, sår i magsäck, eller i tolvfingertarm, gastrit, duodenit eller Zollinger-Ellisons syndrom.

NSAID vid kranskärlssjukdom (Lm2)

För patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom ökar risken påtagligt för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom vid samtidig behandling med NSAID, varför behandling med NSAID kräver noggrann prövning av indikationen. Indikatorn syftar till att uppmärksamma denna risk. För att identifiera patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom hämtas patienter med diagnos på kranskärlssjukdom (angina pectoris, hjärtinfarkt och ischemisk hjärtsjukdom) och diabetes typ1 och 2.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknade sömnmedel (Lm3, Lm4, Lm4, Lm6, Lm7, Lm8)

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknade sömnmedel är narkotikaklassade läkemedel som inom primärvården främst förskrivs på indikationen ångestsyndrom och insomni. Dokumenterad effekt finns för kortvarig behandling, mindre än 30 dagar. Användning kan leda till allvarliga biverkningar, risk för toleransutveckling och beroende. Långvarig och regelbunden behandling bör om möjligt undvikas med dessa läkemedel.

I revideringen av de nationella riktlinjerna för behandling av ångestsyndrom och depression så fick bensodiazepiner rekommendationen icke-göra vid generaliserat ångestsyndrom. Vid ångesttillstånd anses bensodiazepiner leda till mer skada än nytta, samt att det finns annan effektiv behandling att tillgå. Bensodiazepiner är motiverade vid behandling av kramptillstånd (t.ex epilepsi, alkoholkramper) därför har dessa diagnoser tagits bort i indikatorerna.

Syftet med indikatorerna är att följa upp följsamhet till behandlingsriktlinjer definierat som:

Andel listade patienter med bensodiazepinliknande sömnmedel /bensodiazepiner senaste 12 månader Lm3, Lm6
Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnmedel /bensodiazepiner (>0,5 DDD/dag de senaste 12 månaderna) (Lm4, Lm7)
Andel patienter nyinsatta på bensodiazepinliknande sömnmedel /bensodiazepiner ≤ 30 tabletter senaste 12 månaderna (Lm5, Lm8)
Till gruppen bensodiazepinliknade sömnmedel hämtas Z-läkemedlen Zopiklon ATC N05CF01 och Zolpidem ATC N05CF02 samt bensodiazepinderivaten Halcion ATC N05CD05 och Apodorm ATC N05CD02.

Till gruppen bensodiazepiner hämtas bensodiazepinderivat ATC N05BA och dessutom flunitrazepam ATC N05CD03.

Noak (Lm9)

NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) hanteras i ökande mängd i primärvården och övrig vård. Läkemedlen har potentiellt allvarliga biverkningar i form av blödning och den antikoagulativa effekten av läkemedlen går inte att följa. Metabolisering och utsöndring sker i varierande grad via njurarna och njurfunktionen rekommenderas därför följas löpande. Det rekommenderas även att blodvärde (Hb) följs löpande för att upptäcka eventuell anemi.

Opioider (Lm11)

Smärtstillning med opioider kan behövas under en avgränsad period vid frakturer eller efter operation och är viktig i den palliativa vården. Däremot baseras behandling med opioider vid långvarig smärta på ofullständig evidens. De flesta med långvarig smärtproblematik får endast marginell smärtlindring med opioider och riskerar dessutom att hamna i ett läkemedelsberoende som ytterligare kan komplicera deras tillstånd. Hos unga vuxna med långvarig smärta bör behandling med opioider ske särskilt restriktivt.

För patienter med långvarig smärta är ett multimodalt omhändertagande och ett biopsykosocialt synsätt det viktigaste. Målet är att med hjälp av strukturerade psykologiska och fysioterapeutiska metoder stärka patientens friska sidor, uppmuntra fysisk och ändamålsenlig aktivitet, stödja normala sysslor och tona ner den livsstörning som den långvariga smärtan medför.

Lm11alla mäter andel av listade som förskrivits opioid senaste 12 månaderna.

I indikatorn LM11ejCa har patienter med cancerdiagnos exkluderats.

Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende (Lm13)

Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende är en effektiv men underutnyttjad behandling som har hög prioritet (prioritet 1) enligt Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk och beroende. För personer med ett uttalat beroende är möjligheterna att på ett stabilt sätt uppnå ett måttligt drickande små, varför de bör erbjudas läkemedelsbehandlingen tillsammans med psykologisk eller psykosocial behandling alternativt strukturerad medicinsk uppföljning.

Referenser

Lm1

  1. SBU. Dyspepsi och reflux . En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007.
  2. J Gastroenterol Hepatol. 2017 Jul;32(7):1295-1302. Proton Pump Inhibitors: Risk of long-term use.

Lm2

  1. BMJ 2017; 357 Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data.

Lm3-8

  1. ”Behandling av sömnbesvär hos vuxna” SBU 2010.
  2. Regelbunden behandling med vissa sömn-och lugnande medel, Socialstyrelsens indikator . Öppna jämförelser, Läkemedelsbehandling. Webbpublicering 2015
  3. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 6:2016.
  4. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen 2017.

Lm9

  1. Hein Heidbuchel Peter Verhamme Marco Alings et al Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. EP Europace, Volume 17, Issue 10, 1 October 2015, Pages 1467–1507, https://doi.org/10.1093/europace/euv309

Lm11

  1. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket ­2017;28(3):23–53

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Man måste också tänka på att resultaten varierar beroende på skillnader mellan olika regioner beroende på om man kan fånga hela sjukvårdens diagnoser, hela primärvårdens eller bara den egna vårdcentralens.

Eftersläpning i registrering av data kan förkomma. Läkemedel som distribueras via APO Dos (Pascal) kommer inte med i datauttagen för flera landsting.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Lars Mathissen, allmänläkare, Arvika arbetade fram den ursprungliga versionen 2018.

Indikatorerna för läkemedel

SIndikatorer för läkemedel

Kortnamn

Indikator

Lm1

Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad indikation

Lm2

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Lm3

Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm4

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm5

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤30 tabletter

Lm6

Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner

Lm7

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Lm8

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepiner ≤25 tabletter

Lm9

Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Lm11alla

Andel patienter som behandlas med opioider av alla listade

Lm11ejCa

Andel patienter som behandlas med opioider av alla listade exklusive patienter med cancerdiagnoser

Lm12alla

Andel patienter med stor förskrivning av opioider

Lm12ejCa

Andel patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser

Lm13

Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlas med återfallsförebyggande läkemedel under de senaste 12 månaderna

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Angränsande indikatorer

Lm1: Inga

Lm2: För kranskärlssjukdom finns indikatorerna Kr1 Prevalens, Kr3 behandling med statiner, Kr4 behandling med trombocythämmare och/eller antikoagulantia, Kr5 återbesök, Kr6 behandling med RAAS-hämmare, Kr7 blodtryck. Patienter med kranskärlssjukdom ingår också i indikatorer om prioritering och samsjuklighet samt indikatorer för levnadsvanor.

Lm3-8: Indikatorerna för äldre och läkemedel ingår användning av bensodiazepiner, sömnmedel (Äld1, Äld 3, Äld 4).

För depression och ångestsyndrom finns indikatorerna Dep 1-8, Ång 1-7 som rör prevalens, uppföljning, somatisk undersökning, behandling med antidepressiva läkemedel, psykologisk behandling med KBT, IPT och PDT samt förskrivning av bensodiazepiner vid ångestsyndrom.

Lm9: NOAK ingår i indikatorn om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer (Fö2).

Prioritering

Samsjuklighet

Ångestsyndrom

Äldre

Kontakt

Kontakta SKR