Publicerad 10 januari 2023

Förmaksflimmer

Stroke drabbar ca 29 000 personer årligen i Sverige, en av orsakerna är förmaksflimmer. Många patienter med förmaksflimmer får blodförtunnande behandling - en behandling med potentiellt allvarliga biverkningar. Det är därför viktigt att följa den här gruppen och att rätt patienter får rätt behandling.

Motivering till ämnesområdet

Antikoagulantiabehandling (NOAK eller Warfarin) av förmaksflimmer för att förebygga ischemisk stroke har hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer:

"Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2-VASc = 2 eller större) behandling (prioritet 2)."

"Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2-VASc = 1) behandling* (prioritet 5)."

CHA2DS2-VASc är en riskbedömning som bygger på hjärtsvikt, högt blodtryck, ålder, diabetes, tidigare stroke/transitorisk ischemisk attack (övergående störning i hjärnans blodcirkulation)/tromboembolism, vaskulär sjukdom och kön. Skalan sträcker sig från 0 till 9, där 0 innebär lägst risk.

Primärvårdskvalitet räknar ut CHA2DS2-VASc utifrån registrerade diagnoser i primärvård senaste 5 åren. Ett pålitligt värde kräver alltså att diagnoser från sjukhus följer med till primärvården.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (Fö01) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas.

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer mäts i indikatorn Fö02. Indikatorn är uppdelad för patienter med CHA2DS2-VASc = 0, CHA2DS2-VASc =1 och CHA2DS2-VASc ≥ 2.

Patienter med kronisk sjukdom som får regelbundna återbesök mår bättre, har mindre symtom och söker mindre ofta på akutmottagningar. Ett enkelt sätt att få till stånd dessa regelbundna kontroller är att kalla patienterna till sina återbesök. Man kan också till exempel via indikatorer i Primärvårdskvalitet hitta patienter som inte varit på VC på länge och erbjuda dem besök (Fö03). I Primärvårdskvalitet är återbesöken uppdelade på olika yrkesgrupper för att man ska kunna följa teamarbete.

Referenser

  1. Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015, Modifiering av indikator C.5 Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor för stroke

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Om diagnos inte skrivs vid besöken räknas de inte med i riskbedömningen. Variation förekommer mellan vilka yrkesgrupper som sätter diagnos. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet.

Indikatorerna för förmaksflimmer

Tabell över indikatorer för förmaksflimmer

Kortnamn

Indikator

Fö01

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Fö02H

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid starkt förhöjd risk att drabbas av stroke

Fö02L

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid låg risk att drabbas av stroke

Fö02M

Andel patienter med förmaksflimmer som har behandling med antikoagulantia vid måttligt förhöjd risk att drabbas av stroke

Fö03A

Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök, alla professioner

Fö03L

Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök, läkare

Fö03S

Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök, sjuksköterska

Fö03Ö

Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök, övriga professioner

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

Även levnadsvanor och blodtryck har stor betydelse för att förebygga hjärtkärlsjukdom inkl stroke. Se också indikatorer för TIA/Stroke. För Noak finns indikatorer som rör uppföljning av njurfunktion och blodvärde (Lm09).

Hypertoni

Levnadsvanor

TIA/Stroke

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.