Publicerad 25 oktober 2021

Diabetes

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i världen, som kan orsaka förtida död främst genom hjärt-kärlsjukdomar. Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes.

Motivering till ämnesområdet

Gemensamt för typ 1- och typ 2-diabetes är förhöjda blodglukosnivåer och en ökad risk för akuta och långsiktiga komplikationer. En långsiktigt god kontroll av blodglukos, högt blodtryck och höga blodfetter samt rökstopp minskar påtagligt risken för dessa diabeteskomplikationer. Regelbundna återbesök är en förutsättning för att erbjuda patienterna den kontroll som krävs.

Primärvårdskvalitets indikatorer överensstämmer i hög grad med de som fångas i Nationella diabetesregistret och de två datakällorna kan alltså komplettera och validera varandra.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (Di1) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas. Eftersom diabetes är en sjukdom med stor påverkan av livskvalitet och överlevnad, och därtill i stor utsträckning förbättras av medicinsk behandling är det viktigt att tidigt identifiera patienter med diabetes

Högt HbA1c medför ökad risk för diabeteskomplikationer (Di2). För äldre kan högre värden vara acceptabla.

God blodtryckskontroll är viktigt för att minska risken för kärlkomplikationer (Di3). Som blodtrycksgränser har vi valt: värde saknas, ≤140/85 mmHg, 141/86 - 149/89 mmHg och ≥150/90 mmHg. Dessutom finns en indikator som mäter < 140/85 mmHg för den som anser att detta är mer relevant än ≤140/85 mmHg.

Behandling med statiner hos personer med diabetes minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Di4).

Patienter med kronisk sjukdom som får regelbundna återbesök mår bättre, har mindre symtom och söker mindre ofta på akutmottagningar. Ett enkelt sätt att få till stånd dessa regelbundna kontroller är att kalla patienterna till sina återbesök. Man kan också t ex via indikatorer i PrimärvårdsKvalitet hitta patienter som inte varit på VC på länge och erbjuda dem besök (Di5). I primärvårdsKvalitet är återbesöken uppdelade på olika yrkesgrupper för att man ska kunna följa teamarbete.

Sviktande njurfunktion är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes. Årliga kontroller bör göras för att undersöka tecken på njurskada (Di6).

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen 2018

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Läkemedelsbehandling är som alltid inte möjligt att ge exakta målvärden för. Det viktiga är att ”rätt” personer för behandling vilket man kan göra en fördjupad analys för på vårdcentralerna. Läkemedelsbehandling måste också balanseras mot samsjuklighet (med risk för polyfarmaci) och icke-farmakologisk behandling (levnadsvanor).

Andra felkällor är olika mätmetoder för blodtryck samt att senaste värde inte taget under optimala omständigheter.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Professorna Carl Johan Östgren Linköping och Olle Rolandsson, Umeå var ursprunglig vetenskaplig granskare 2013.

Indikatorerna för diabetes

Indikatorer för diabetes

Kortnamn

Indikator

Di1

Förekomst av diagnos diabetes

Di2;0

Andel av patienter med diabetes som inte har aktuellt värde för HbA1c

Di2H

Andel av patienter med diabetes som har HbA1c >70

Di2L

Andel av patienter med diabetes som har HbA1c <52

Di2M

Andel av patienter med diabetes som har HbA1c mellan 52 och 70

Di3;0

Andel av patienter med diabetes som inte har aktuellt värde för blodtryck

Di3H

Andel av patienter med diabetes som har blodtryck ≥150/90 mmHg

Di3L1

Andel av patienter med diabetes som har blodtryck ≤140/85 mmHg

Di3L2

Andel av patienter med diabetes som har blodtryck <140/85 mmHg

Di3M

Andel av patienter med diabetes som har blodtryck 141-149 / 86-89 mmHg

Di4

Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner

Di5A

Andel patienter med diabetes som varit på återbesök, alla professioner

Di5L

Andel patienter med diabetes som varit på återbesök, läkare

Di5S

Andel patienter med diabetes som varit på återbesök, sjuksköterskor

Di5Ö

Andel patienter med diabetes som varit på återbesök, övriga professioner

Di6M;0

Andel patienter med diabetes som saknar uppgift om albuminuri

Di6Ma

Andel patienter med diabetes som har makroalbuminuri

Di6Mi

Andel patienter med diabetes som har mikroalbuminuri

Di6Norm

Andel patienter med diabetes som har inte har albuminuri

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

Diabetes finns också med i indikatorerna för kontinuitet, levnadsvanor, prioritering, samsjuklighet och samverkan.

I diabetes- och prioriteringsindikatorerna används ”Diabetes Lista 2”, dvs diagnoskoder som huvudsakligen är typ 2 Diabetes. För indikatorerna om kontinuitet, levnadsvanor, samsjuklighet och samverkan används ” Diabetes Lista 1” som inkluderar både typ 1 och typ 2 diabetes.

Kontinuitet

Levnadsvanor

Prioritering

Samsjuklighet

Samverkan

Möjlig framtida utveckling

  • Andel diabetespatienter med graderat fotstatus enligt NDR
  • Andel metforminbehandlade diabetespatienter med kontroll av kreatinin respektive med kreatininvärden högre än 140 μmol/l
  • Andel diabetespatienter som fått en psykologisk bedömning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset