Publicerad 25 oktober 2021

Astma

Astma är ett folksjukdomsområde som för det mesta diagnosticeras och behandlas inom primärvård, och har hög relevans för allmänmedicinen.

Motivering till ämnesområdet

Målet för all behandling av astma och KOL är att patienterna ska uppnå så fullgod kontroll som möjligt över sin sjukdom. Astma och KOL som inte diagnostiseras och behandlas korrekt kan resultera i försämringsperioder och även sjukhusinläggning.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (As2) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas.

Återbesöksindikatorerna (As1) motiveras i nationella riktlinjer: Vid kontrollerad astma med underhållsbehandling ger årliga återbesök patienten möjlighet till en optimal behandling för sin sjukdom, vilket leder till en fortsatt god astmakontroll.

Vid astma hos barn och ungdomar okontrollerad/kontrollerad med underhållsbehandling, ger återbesök minst två/1-2 gånger per år ökad möjlighet för patienten att få optimal behandling och uppnå en god astmakontroll. I Primärvårdskvalitet används förskrivning/uthämtat recept av inhalationssteroider under de senaste 18 månaderna eller aktuell ordination för att identifiera aktuell underhållsbehandling.

I PrimärvårdsKvalitet är återbesöken uppdelade på olika yrkesgrupper för att man ska kunna följa teamarbete.

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Socialstyrelsen 2018.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Patienterna finns både inom primärvården och på särskilda specialistmottagningar, inom såväl sluten som öppen vård. Speciellt barn med astma sköts ofta av barnläkare.

Låga förekomstsiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Docenterna Karin LIsspers och Björn Ställberg var ursprungligen vetenskapliga granskare 2013.

Indikatorerna för astma

Astmaindikatorer

Kortnamn

Indikator

As1A

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, alla professioner

As1L

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, läkare

As1S

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, sjuksköterska

As1Ö

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, övriga professioner

As2

Förekomst av diagnos astma

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

Kontinuitet

Levnadsvanor

Samsjuklighet

Möjlig framtida utveckling

När patienters symtomskattning (ACT) kan fångas automatiskt i journal bör den användas som utgångspunkt för kvalitetsindikatorer för astma.

Kontakt

Kontakta SKR