Publicerad 26 oktober 2021

Äldre

Läkemedelsanvändning hos äldre har ökat kontinuerligt senaste 25 åren. Detta är särskilt allvarligt eftersom många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar läkemedlens kinetik, dvs. hur de tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen.

Motivering till ämnesområdet

Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner där risken förstärks med ökat antal läkemedel. En irrationell och potentiellt olämplig behandling förekommer med vissa läkemedel hos äldre, bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av detta är att omkring en av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsanvändning hos äldre är därför ett viktigt område att följa.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Indikatorerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god läkemedelsterapi hos äldre och handlar om läkemedel som bör undvikas (Äld1), läkemedel som påverkas av njurfunktion (Äld2), preparatval för lugnande och sömnmedel (Äld3 och 4).

Referenser

  1. Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Att tänka på vid tolkning och felkällor

I flera regioner kommer inte dosdispenserade läkemedel med i beräkningen, dock är det lagstadgat att läkemedelslistan i journalen ska vara identisk med de dosdispenserade ordinationerna.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Johan Fastbom, Socialstyrelsen och Arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet.

Indikatorerna för äldre

Indikatorer för äldre

Kortnamn

Indikator

Äld1

Andel patienter ≥75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äld2

Andel patienter ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av de som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äld3

Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥75 år som har lugnande läkemedel

Äld4

Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥75 år som har sömnläkemedel

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

I princip alla Primärvårdskvalitets indikatorer uppdelade på åldersgruppen äldre.

Möjlig framtida utveckling

Med ökad tillgång till data skulle det vara av värde att kunna följa patienten över de organisatoriska gränserna för kommunal vård och regional vård eftersom det är en viktig kvalitetsaspekt framför allt för äldre patienter.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset