Publicerad 10 januari 2023

Äldre

Läkemedelsanvändning hos äldre har ökat kontinuerligt senaste 25 åren. Detta är särskilt allvarligt eftersom många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar läkemedlens kinetik - hur de tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen.

Motivering till ämnesområdet

Fyra av indikatorerna rör läkemedelsbehandling och en indikator rör undernäring. Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner där risken förstärks med ökat antal läkemedel. En irrationell och potentiellt olämplig behandling förekommer med vissa läkemedel hos äldre, bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av detta är att omkring en av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsanvändning hos äldre är därför ett viktigt område att följa.

I Sverige förekommer undernäring framfor allt bland äldre personer. Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring. Med undernäring följer en ökad risk för bl.a. fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion. Dessutom försvåras tillfrisknandet vid sjukdom. Samtidigt ökar vikten av att upptäcka, förebygga och behandla undernäring i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Läkemedelsindikatorerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god läkemedelsterapi hos äldre och handlar om läkemedel som bör undvikas (Äld01), läkemedel som påverkas av njurfunktion (Äld02), preparatval för lugnande och sömnmedel (Äld03 och Äld04). Indikatorn om undernäring (Äld05) utgår från Socialstyrelsens kunskapsstöd och bygger på att BMI registrerats.

Referenser

  1. Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Att tänka på vid tolkning och felkällor

I flera regioner kommer inte dosdispenserade läkemedel med i beräkningen, dock är det lagstadgat att läkemedelslistan i journalen ska vara identisk med de dosdispenserade ordinationerna. Om inte BMI registreras fångas inte undernäring (Äld05).

Ursprung/vetenskaplig granskare

Johan Fastbom, Socialstyrelsen och Arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet.

Indikatorerna för äldre

Tabell över indikatorena för äldre

Kortnamn

Äldre

Äld01

Andel patienter ≥75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äld02

Andel patienter ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äld03

Andel patienter som behandlas med oxazepam av alla personer ≥75 år som har lugnande läkemedel

Äld04

Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥75 år som har sömnläkemedel

Äld05

Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

I princip alla Primärvårdskvalitets indikatorer uppdelade på åldersgruppen äldre.

Möjlig framtida utveckling

Med ökad tillgång till data skulle det vara av värde att kunna följa patienten över de organisatoriska gränserna för kommunal vård och regional vård eftersom det är en viktig kvalitetsaspekt framför allt för äldre patienter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.