Publicerad 8 december 2021

Stöd i arbetet med klimatanpassning

Metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet.

Skriften är uppdelad i stöd vid klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt respektive stöd för klimatsäkring av ett befintligt fastighetsbestånd. Avgränsning har gjorts till scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.

Till skriften finns även en mall som kan användas i det praktiska arbetet. Mallen hittar du under "Relaterade dokument" på samma webbsida som rapporten öppnas på.

Rapporten och mallen publicerades första gången i april 2021. Aktualitetsgranskning är gjord våren 2023 och innehållet bedöms fortfarande relevant. Efter granskningen har rapporten lyfts över i ny grafisk profil.

Läs rapporten

Mall

Mall för klimatsäkring av befintligt bestånd, Excel Excel, 39 kB.

Till skriften hör även en mall som kan användas i det praktiska arbetet.

Läsanvisning

Skriften är tänkt att fungera som en handbok och efter kapitel 2 kan läsaren välja att gå vidare till utvalda kapitel.

Kapitel 1. Inledning.

Kapitel 2. Varför klimatanpassa?

Kapitlet ger en grundläggande förståelse för den tänkbara utvecklingen av klimatet utifrån olika klimatscenarier, varför klimatanpassning är viktigt och vilka lagar och regler som styr arbetet.

Kapitel 3. Vägledning för klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnation

Kapitlet innehåller en vägledning för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnation.

Kapitel 4. Klimatsäkring av befintligt bestånd

Kapitlet innehåller en övergripande beskrivning av två huvudspår för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatsäkring av sitt befintliga fastighetsbestånd.

Kapitel 5. Vägledning för klimatsäkring av befintligt bestånd

Kapitlet innehåller en vägledning för klimatsäkring av befintligt fastighetsbestånd framtagen inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter.