Publicerad 13 december 2021

Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer

Många offentliga fastighetsorganisationer står inför stora utmaningar med att attrahera, hitta och behålla rätt kompetens, både nu och i framtiden. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring behöver lyftas till en strategisk nivå inom verksamheten och kopplas till verksamhetens vision, värderingar och verksamhetsmål.

Nedanstående rapport och filmer är aktualitetsgranskade under 2023 och innehållet bedöms fortfarande i stora delar relevant. Efter granskningen har rapporten lyfts över i ny grafisk profil.

Läs rapporten

Ledarskap och styrning

Medarbetarna har stora förväntningar på ledarskap och styrning. Detta ären viktig parameter när man väljer arbetsplats, dels initialt och dels när man väljer att stanna kvar. Hur ska man leda och styra för att attrahera och behålla rätt kompetens?

Relationsbyggande och samverkan

En framgångsfaktor för att nå ut till framtida medarbetare och att påverka i olika sammanhang är samarbeten och relationer. Vilka samarbeten och relationer är strategiska för att få rätt kompetens för att nå våra verksamhetsmål?

It och digitalisering

Dagens medarbetare i företag förväntar sig en organisation med modernt och mobilt arbetssätt, bland annat digitalt men också att man arbetar värderingsstyrt och visar tillit till varandra. Digitalisering är ett medel, inte ett mål.

Arbetsgivarvarumärke

Medarbetarna är verksamhetens ambassadörer och arbetsgivarvarumärket är en spegling av hur organisationens medarbetare mår och trivs, och vilken mening de känner i sitt arbete.