Publicerad 4 november 2021

Dimensioner och viktning

Frågorna i Nationell patientenkät är indelade i sju dimensioner. Varje dimension består av delkomponenter som visar vilka aspekter patienter anser är viktiga. På så vis fastställs vilka frågor som ska mätas/besvaras för dimensionen.

Den analys som utgör grund för fastställandet av dimensionerna baseras på robusta statistiska metoder för att söka mönster i data. Syftet med mönstersökningen är att identifiera de dominerande strukturerna i ett dataset bestående av flera variabler.

Vad är dimensioner?

En dimension består av flera frågor som räknats samman till ett värde mellan 0 och 100. De frågor som räknas samman är frågor som alla belyser samma område. De ingående frågorna viktas (bidrar med en viss andel av det totala dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen.

Vilka är dimensionerna i Nationell patientenkät?

Emotionellt stöd
Dimensionen belyser patientens upplevelse av personalens tillgänglighet, lyhördhet och stöd inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor eller rädslor.

Delaktighet och involvering
Belyser om patienten känner sig involverad och delaktig i sin vård och beslut om den. Dimensionen belyser läkarinitiativ och patientens önskan samt i vilken utsträckning patienten upplevde att behandlaren tog hänsyn till patientens önskemål.

Respekt och bemötande
Belyser patientens upplevelser av vårdens förmåga att bemöta patienten anpassat till hens individuella behov och förutsättningar. Här följs upp om bemötandet präglades av respekt utifrån allas lika värde, medkänsla, engagemang och omsorg. Denna dimension är nära besläktad med Delaktighet och involvering.

Kontinuitet och koordinering
Belyser patientens upplevelser av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering, alltså hur väl patientens vård samordnas. Hur patienten upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och ta tillvara patientens önskemål om kontinuitet, finns i denna dimension.

Information och kunskap
Dimensionen visar hur patienten upplever att vården förmår informera och kommunicera proaktivt och på ett sätt som är anpassat efter patientens individuella förutsättningar. Detta innefattar information om väntetider, behandlingstider, medicinering och biverkningar samt varningssignaler att vara uppmärksam på. Men också om patienten får svar på sina frågor och hur väl närstående involveras.

Tillgänglighet
Belyser patientens upplevelser av vårdens tillgänglighet vad avser närhet, kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och anhöriga.

Helhetsintryck
Dimensionen belyser patientens upplevelser av vården som helhet, övergripande förväntansstyrda faktorer, upplevd effektivitet, omhändertagande och trygghet.

Hur fungerar viktning av dimensionerna?

Som tidigare nämts består en dimension av flera frågor. Dessa frågor viktas (bidrar med en viss andel till det totala dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen. Redovisning sker genom att väga samman frågorna inom dimensionen och redovisas som ett värde mellan 0 och 100. Utifrån insamlad data görs en så kallad principal komponentanalys (PCA) som bestämmer vikterna.

Beräkningarna sker demokratiskt på individnivå enligt exemplet nedan:

Respondent A har besvarat alla ingående frågor i dimension E:

  • Fråga 1 – vikt 0,34
  • Fråga 2 – vikt 0,23
  • Fråga 3 – vikt 0,43

Respondent B har endast besvarat två av de ingående frågorna i dimension E:

  • Fråga 1 – vikt 0,50
  • Fråga 3 – vikt 0,50

I båda fallen summerar respondentens svar till 1.