Publicerad 9 juni 2022

Pilotundersökning riktad till barn avslutad

Under slutet av 2021 genomförde SKR inom ramen för Nationell Patientenkät en pilotundersökning riktad till barn i region Värmland och i region Uppsala. Undersökningen innehöll frågor om barnens upplevelser av vården de fått.

En pilotundersökning med en enkät riktad till barn mellan 10 och 14 år har genomförts i region Uppsala och region Värmland. Syftet var att få underlag för det fortsatta arbetet mot en etablerad barnenkät som kan användas av flera regioner. Tio enheter inom specialiserad vård och primärvård deltog. Metod för genomförandet var utdelad pappersenkät men det fanns även möjlighet att besvara enkäten på webben.

Barn ingår sedan tidigare i urvalsunderlaget för Nationell Patientenkät men enkäterna har riktats till vårdnadshavare med instruktionen att den vuxne som var med barnet vid besöket i vården ska svara tillsammans med barnet.

Det primära syftet med piloten var att testa metoden. Från pilotundersökningens svar framgår både i Region Värmland och i Region Uppsala att barnen i huvudsak har positiva upplevelser av sin vård. I flera fall har värdefulla fritextsvar lämnats och pilotundersökningen har gett viktiga kunskaper om metoden och om barnens upplevelser. Arbetet med att utveckla en enkät som kan användas nationellt kommer att fortsätta.

Bakgrund

Under 2019 initierade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett utvecklingsarbete för att ta fram en så kallad BarnPREM (barnenkät) inom ramen för Nationell patientenkät. Syftet var att undersöka barns och ungas upplevelser av kontakter med hälso- och sjukvården. Utvecklandet av ett frågeformulär har gjorts tillsammans med en arbetsgrupp bestående av deltagare från flera regioner. Frågeformuläret testades via CVI (Content for validitet index) i omgångar med vuxenexperter och barn, samt i en fokusgrupp med barn.

Läs mer

Även barn ska omfattas av nationell patientenkät på akademiska.se