Publicerad 13 maj 2022

Nationell Patientenkät via 1177 och tjänst för insamling av patientrapporterade mått

Regionerna undersöker nu patienternas upplevelse av psykiatrin. Nationell patientenkät skickades den 26 april för första gången ut via 1177 inkorgen. Detta är ett första steg i utvecklingen av en ny tjänst för insamling av patientrapporterad data.

Meddelande i inkorgen

De patienter som kommit med i urvalet får en inbjudan om att delta i Nationell patientenkät till sin inkorg på 1177. Detta förutsätter att man har ett aktivt konto hos 1177 och att patienten valt att få aviseringar. Om man inte har ett konto på 1177 skickas istället en pappersenkät hem via posten.

1177 är en välanvänd tjänst och många människors främsta kontaktyta mot vården, användningen av 1177 ökade under pandemin.

- Det är fantastiskt att vi äntligen är vi i mål med arbetet och kan använda 1177 för att skicka meddelanden via inkorgen där, berättar Hanna Emami Bolin, samordnare på SKR.

Ny tjänst för insamling av patientrapporterad data

Samtidigt som 1177 används som ny metod för Nationell patientenkät pågår ett utvecklingsarbete kring en ny tjänst. Regionerna driver sedan många år, med stöd av SKR, ett nationellt gemensamt arbete med att fånga och följa patienters och invånares erfarenheter, attityder och åsikter. Arbetet sker inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård under samlingsnamnet Nationell plattform för strukturerade patientrapporterade data.

Uppdraget gällande en nationell gemensam tjänst för insamling och analys av patientrapporterad data utgår ifrån ett regiongemensamt ställningstagande 2018, som under 2020 kompletterades med ett beslut att nyttja 1177.se som huvudkanal för datainsamling.

Den nya tjänsten ska möjliggöra interaktion med patienter i anslutning till vårdmötet och möjliggöra för verksamheter att själva initiera insamling.

En viktig källa till förbättring och utveckling

Patientrapporterade mått förekommer primärt i två varianter:

  • PROM (eng. Patient Reported Outcome Measure) mäter hur patienter upplever sin sjukdom och hälsa. Mätningen relaterar ofta till behandling eller annan intervention och kan omfatta bland annat symptom, funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.
  • PREM (eng. Patient Reported Experience Measures) mäter patienters upplevelse och tillfredsställelse av hälso- och sjukvård, till exempel hälso- och sjukvårdens strukturer och processer.

Vid insamling används som regel formulär med frågor. Patientrapporterade mått är värdefulla för att de speglar patienternas egen uppfattning av vårdens behandling, såsom beskrivning av sin hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, bemötande och upplevelse.

De patientrapporterade måtten är därmed en viktig källa för att ständigt förbättra och utveckla hälso- och sjukvården utifrån ett patientperspektiv, och kan vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Mer information:

Hur du loggar in på 1177.se

Mer om psykiatriundersökningen 2022 till patienter