Publicerad 15 december 2023

Information till kommuner som vill delta i Insikt

Här finns information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktsundersökningen.

Undersökningen Insikt har genomförts av SKR sedan undersökningsåret 2010. Sedan 2016 genomförs undersökningen löpande, det vill säga varje år. Enkäter skickas ut månads-, kvartals-, eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKR:s webbportal i takt med att enkätsvaren kommer in. De nationella resultaten med ranking av kommunerna redovisas i en Öppen jämförelse Företagsklimat.

SKR ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA), databasen, webbportalen och den nationella redovisningen av resultaten (Öppen jämförelse Företagsklimat). Upphandlade konsulter genomför enkätundersökningen och tar fram kommunrapporter till deltagande kommuner. SKR äger databasen och webbportalen.

Observera följande nyheter för mätåret 2024:

 • NKI-betyget totalt omfattas från och med 2024 endast av fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd (dessa fyra områden är obligatoriskt för alla kommuner att mäta).
 • Brandskydd och markupplåtelse som tidigare ingick i det totala NKI-betyget redovisas från och med 2024 separat.
 • Från och med 2024 har kommunerna möjlighet att även mäta följande tre områden: Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel, lantmäteriärenden samt tillsyn av försäljning av folköl och tobak.

Nya instruktioner, enkäter och ärendemallar för Insikt 2024

Deltagande kommuner i den ordinarie Insiktsmätningen där NKI-enkäten används (fyra obligatoriska samt fem frivilliga områden) behöver ta del av följande tre filer; Instruktioner Insikt 2024, NKI-enkät 2024 samt ärendemall NKI 2024.

Deltar kommunen även med området upphandling där NUI-enkäten används behöver kommunen även ta del av följande filer; NUI-enkät 2024 målgrupp 1, NUI-enkät 2024 målgrupp 2-4 samt ärendemall NUI 2024.

Denna information finns även tillgänglig i Insiktsundersökningen webbportal. Samtliga kontaktpersoner för undersökningen kommer också att få materialet skickat till sig via sina respektive konsulter.

Har ni frågor kring materialet ta kontakt med:

Jan Torége jan.torege@skr.se

Fredrik Berglund fredrik.berglund@skr.se

Nya dokument för Insikt 2024

Instruktioner Insikt 2024 (PDF) Pdf, 978 kB.

NKI-enkäten 2024 (PDF) Pdf, 223 kB.

NUI-enkäten 2024, målgrupp 1 (PDF) Pdf, 88 kB.

NUI-enkäten 2024, målgrupp 2-4 (PDF) Pdf, 214 kB.

Ärendemall NKI 2024 (Excel) Excel, 19 kB.

Ärendemall NUI 2024 (Excel) Excel, 22 kB.

Upphandling av konsult görs av deltagande kommuner

För att genomföra enkätundersökningen behöver deltagande kommuner upphandla en av SKR godkänd statistikkonsult samt skriva ett avtal med SKR.

Mall för upphandling av konsult 2024 version 1 (Word) Word, 43 kB.

Innan undersökningen kan genomföras måste kommunen komma överens med konsulten om följande:

 • Vilka grupper – förutom företagare – som ska undersökas.
 • Vilka myndighetsområden som ska mätas.
 • Om resultaten ska presenteras i en egen kommunrapport eller inte.
 • Med vilka intervall ärendelistor med kontaktuppgifter ska skickas till konsult.

OBS! För kommuner som ingår i SBA är det obligatoriskt att mäta samtliga områden förutom de tre nya områdena för år 2024 (folköl och tobak, lantmäteri och receptfria läkemedel).

Det finns fyra godkända konsulter.

Kontaktuppgifter, godkända konsulter

Frågor

 • Frågor som rör själva enkätundersökningen och processerna runt denna besvaras av er konsult.
 • Frågor som rör enkätfrågor, instruktioner och webbportal besvaras av SKR.

Frågor och svar


 • Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

  SKR har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion i PowerPoint som bland annat beskriver processen för undersökningen, vad som krävs av kommunen för att få delta, vilka ärenden som ska ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende.

  Instruktion Insikt 2024 (PDF) Pdf, 978 kB.

 • Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

  För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande fyra områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd.

  Saknas ett eller flera obligatoriska myndighetsområden får inte kommun delta i den totala NKI-rankingen, däremot deltar man i rankingen för de myndighetsområden där man har resultat.

  För att få delta i den officiella nationella rankingen måste kommunen totalt sett uppnå en svarsfrekvens på i genomsnitt 40 procent för dessa fyra områden samt minst 30 procent för enskilda myndighetsområden.

  I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat krävs minst 10 svar. För den totala nationella rankingen (NKI totalt) krävs det minst 20 svar.

  Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

 • När ser kommunen resultaten i webbportalen?

  Hur ofta nya resultat laddas ned i webbportalen beror på hur frekvent kommunen överför ärendelistor med kontaktuppgifter till konsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

 • Hur presenteras statistiken?

  I webbportalen presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler, att jämföra resultaten över tid samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den konsult kommunen har upphandlat.

  De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i april året efter mätåret.

 • Vad kostar det att delta i Insikt?

  Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till deltagande i Insiktsundersökningen och webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för deltagande i Insiktsundersökningen och webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den konsult som kommunen upphandlar. Det finns fyra godkända konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

  Från och med 2021 är årskostnaden för deltagande i Insiktsundersökningen och att få tillgång till webbverktyget 8 500 kronor.

  I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror främst på antalet ärenden, men också på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

  Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

 • Hur fungerar webbportalen?

  I webbportalen kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

 • Hur anmäler vi oss till insiktsundersökningen?

  Fyll i formuläret för att anmäla dig.

  Samtliga fält är obligatoriska.
 • Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

  SKR har tagit fram en mall för direktupphandling av NKI-konsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

  Mall för upphandling av konsult 2024 version 1 (Word) Word, 43 kB.

  Enkätfabriken

  Kontaktperson: Erik Granberg
  Telefon: 070-236 93 83
  E-post:
  erik.granberg@enkatfabriken.se

  Evimetrix

  Kontaktperson: Alf Brydolf-Berg
  Telefon: 08-440 15 01
  E-post:alf.brydolf-berg@evimetrix.se

  Origo Group

  Kontaktperson: Andreas Klasson
  Telefon: 073-917 45 24
  E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.comE-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

  Sweco

  Kontaktperson: Bo Thydén
  Telefon: 070-7860745
  E-post: bo.thyden@sweco.se

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.