Publicerad 16 september 2022

Information till kommuner som vill delta i Insikt

Här finns information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktsundersökningen.

Undersökningen Insikt har genomförts av SKR sedan undersökningsåret 2010. Sedan 2015 genomförs undersökningen löpande, det vill säga varje år. Enkäter skickas ut månads-, kvartals-, eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKR:s webbportal i takt med att enkätsvaren kommer in. De nationella resultaten med ranking av kommunerna redovisas i en Öppen jämförelse Företagsklimat.

SKR ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA), databasen, webbportalen och den nationella redovisningen av resultaten (Öppen jämförelse Företagsklimat). Upphandlade konsulter genomför enkätundersökningen och tar fram kommunrapporter till deltagande kommuner. SKR äger databasen och webbportalen.

Deltagande kommuner behöver ta del av följande tre filer; instruktioner till deltagande kommuner som deltar i undersökningen 2022, NKI-enkäten för 2022 samt NKI ärendemall för 2022 (där det framgår vilka uppgifter som kommunen behöver samla in till upphandlad konsult).

Instruktioner Insikt 2022 (PDF) Pdf, 740 kB.

Enkät Insikt NKI 2022 (PDF) Pdf, 413 kB.

Ärendemall NKI 2022, Excel

Upphandling av konsult görs av deltagande kommuner

För att genomföra enkätundersökningen behöver deltagande kommuner upphandla en av SKR godkänd statistikkonsult samt skriva ett avtal med SKR.

Mall för upphandling av konsult 2022 - ny version 2021-11-23 (Word) Word, 42 kB.

Innan undersökningen kan genomföras måste kommunen komma överens med konsulten om följande:

 • Vilka grupper – förutom företagare – som ska undersökas.
 • Vilka myndighetsområden som ska mätas.
 • Om resultaten ska presenteras i en egen kommunrapport eller inte.
 • Med vilka intervall ärendelistor med kontaktuppgifter ska skickas till konsult.
 • Om kommunen vill mäta området upphandling.

OBS! För kommuner som ingår i SBA är det obligatoriskt att mäta samtliga områden inklusive Upphandling.

Det finns fyra godkända konsulter.

Kontaktuppgifter, godkända konsulter

Mätområdet Upphandling

Sedan år 2020 finns möjlighet, att inom ramen för insiktsundersökningen, även mäta området Upphandling. Resultaten från detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Upphandling – ett nytt område att mäta (Word) Word, 47 kB.

Enkät Insikt NUI 2022, målgrupp 1 (PDF) Pdf, 484 kB.

Enkät Insikt NUI 2022, målgrupp 2-4 (PDF) Pdf, 605 kB.

Ärendemall NUI 2022, Excel

Frågor

 • Frågor som rör själva enkätundersökningen och processerna runt denna besvaras av er konsult.
 • Frågor som rör enkätfrågor, instruktioner och webbportal besvaras av SKR.

Frågor och svar

 • Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

  SKR har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion i PowerPoint som bland annat beskriver processen för undersökningen, vad som krävs av kommunen för att få delta, vilka ärenden som ska ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Här ingår även instruktioner för det nya området Upphandling.

  Instruktion Insikt 2021 (PDF) Pdf, 1003 kB.

 • Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

  För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande tre områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Från och med år 2022 rekommenderas också att kommunen mäter Serveringstillstånd.

  Saknas ett eller flera obligatoriska myndighetsområden får inte kommun delta i den totala NKI-rankingen, däremot deltar man i rankingen för de myndighetsområden där man har resultat.

  En kommun måste totalt uppnå en svarsfrekvens på minst 40 procent för att få ingå i SKR:s  Öppna jämförelser Företagsklimat.

  I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat har vi satt ett högre kvalitetskrav. För att få delta i rankningen inom respektive myndighetsområde krävs minst 12 svar.

  Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

 • När ser kommunen resultaten i webbportalen?

  Hur ofta nya resultat laddas ned i webbportalen beror på hur frekvent kommunen överför ärendelistor med kontaktuppgifter till konsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

 • Hur presenteras statistiken?

  I webbportalen presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler, att jämföra resultaten över tid samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den konsult kommunen har upphandlat.

  De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i april året efter mätåret.

 • Vad kostar det att delta i Insikt?

  Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den konsult som kommunen upphandlar. Det finns fyra godkända konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

  Från och med 2021 är årskostnaden för att få tillgång till webbverktyget 8 500 kronor. Det nya området Upphandling samt kostnader för utveckling av webbportalen har inneburit att det tillkommit en del kostnader för SKR och vi behöver därför öka priset med 1 000 kronor jämfört med tidigare år. Alla summor är angivna exklusive moms.

  I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror främst på antalet ärenden, men också på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

  Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

 • Hur fungerar webbportalen?

  I webbportalen kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

 • Hur anmäler vi oss till insiktsundersökningen?

  Fyll i formuläret för att anmäla dig.

  Samtliga fält är obligatoriska.
 • Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

  SKR har tagit fram en mall för direktupphandling av NKI-konsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

  Mall för upphandling av konsult 2022 - ny version 2021-11-23 (Word) Word, 42 kB.

  Enkätfabriken

  Kontaktperson: Erik Granberg
  Telefon: 070-236 93 83
  E-post:
  erik.granberg@enkatfabriken.se

  Evimetrix

  Kontaktperson: Alf Brydolf-Berg
  Telefon: 08-440 15 01
  E-post:alf.brydolf-berg@evimetrix.se

  Origo Group

  Kontaktperson: Tobias Jönsson
  Telefon: 070- 794 66 86
  E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.comE-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

  Sweco

  Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
  Telefon: 072-530 35 13
  E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR