Publicerad: 27 augusti 2020

Information till kommuner som vill delta i Insikt

Här finns information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktsundersökningen.

Undersökningen Insikt har genomförts av SKR sedan undersökningsåret 2010. Sedan 2015 genomförs undersökningen löpande, dvs. varje år. Enkäter skickas ut månads-, kvartals-, eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKR:s webbportal i takt med att enkätsvaren kommer in. De nationella resultaten med ranking av kommunerna redovisas i en Öppen jämförelse Företagsklimat.

SKR ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA), databasen, webbportalen och den nationella redovisningen av resultaten (Öppen jämförelse Företagsklimat). Upphandlade konsulter genomför enkätundersökningen och tar fram kommunrapporter till deltagande kommuner.

Upphandling av NKI-konsulter görs av deltagande kommuner

Mall för direktupphandling 2020, ny version 2019-12-16 (Word, nytt fönster)

Instruktion Insikt 2020, ny version 2020-09-01 (PDF, nytt fönster)

Enkät 2020 (PDF, nytt fönster)

För att genomföra enkätundersökningen behöver deltagande kommuner upphandla en NKI-konsult (nöjd-kund-index).

Innan undersökningen kan genomföras måste kommunen komma överens med konsulten om följande:

 • Vilka grupper – förutom företagare – som ska undersökas.
 • Vilka myndighetsområden som ska mätas.
 • Om resultaten ska presenteras i en egen kommunrapport eller inte.
 • Med vilka intervall ärendelistor med kontaktuppgifter ska skickas till konsult.
 • Om kommunen vill mäta området upphandling.

Det finns inför år 2020 tre godkända NKI-konsulter.

Kontaktuppgifter, godkända konsulter

Frågor

 • Frågor som rör själva enkätundersökningen och processerna runt denna besvaras av NKI-konsulten.
 • Frågor som rör enkätfrågor, instruktioner och webbportal besvaras av SKR.

Frågor och svar

Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

SKR har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion i PowerPoint som bland annat beskriver processen för undersökningen, vad som krävs av kommunen för att få delta, vilka ärenden som ska ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Ny version för år 2020 som även omfattar myndighetsområdet Upphandling publicerades 22 januari 2020.

Instruktion Insikt 2020, ny version 2020-01-22 (PDF, nytt fönster)

Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande tre områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Det går bra att ändå genomföra undersökningen och alla resultat för kommunen kommer att redovisas i webbportalen, men saknas en eller flera av dessa myndighetsområden kommer kommunen inte att få delta i den totala rankingen (NKI totalt).

En kommun måste totalt uppnå en svarsfrekvens på minst 40 procent för att få ingå i SKR:s  Öppna jämförelser Företagsklimat.

I webbportalen och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella sammanställningen Öppen jämförelse Företagsklimat har vi satt ett högre kvalitetskrav. För att få delta i rankningen inom respektive myndighetsområde krävs minst 12 svar.

Varje kommun ska utse en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar måste detta meddelas till upphandlad konsult samt för kännedom till SKR och SBA.

När ser kommunen resultaten i webbportalen?

Hur ofta nya resultat laddas ned i webbportalen beror på hur frekvent kommunen skickar ärendelistor med kontaktuppgifter till NKI-konsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

Hur presenteras statistiken?

I webbportalen presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler, att jämföra resultaten över tid samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den NKI-konsult kommunen har upphandlat.

De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i april året efter mätåret.

Vad kostar det att delta i Insikt?

Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den NKI-konsult som kommunen upphandlar. Det finns tre godkända NKI-konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

För att få tillgång till webbverktyget utgår en startkostnad på 2 500 kronor samt en årskostnad på 7 500 kronor. Det första året kostar webbverktyget således 10 000 kronor och från och med år två 7 500 kronor. Alla summor är angivna exklusive moms.

I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

Hur fungerar webbportalen?

I webbportalen kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

Hur anmäler vi oss till insiktsundersökningen?

Anmälan görs till Fredrik Berglund.

E-post: fredrik.berglund@skr.se

Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

SKR har tagit fram en ny mall för direktupphandling av NKI-konsult för år 2020. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för direktupphandling 2020, ny version 2019-12-16 (Word, nytt fönster)

De två statistikkonsulterna Markör AB och MIND Research gick 2017 samman och bildade tillsammans med två andra statistikkonsulter undersökningsföretaget Origo Group. Tillsvidare kommer vi enbart ha tre godkända konsulter för vår undersökning.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Tobias Jönsson
Telefon: 070-794 66 86
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.com
E-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!