Publicerad: 2 december 2019

Förbered organisationen

För att undvika att innovationsarbete blir avgränsade projekt isolerade från kärnverksamheten bör varje verksamhet överväga hur innovation det blir en del av organisationens DNA. Vilka styrkor och svagheter har man idag och hur kan man dra nytta av hela organisationens kompetens i ett förändringsarbete?

På vilket sätt påverkar omvärldens förändringar och utmaningar just er organisation och just dig i din roll? Hur ser förutsättningarna ut i just er närmiljö? Vilka kompetenser har ni tillgång till och hur kan ni använda dessa för att möta utmaningarna?

Struktur

Innovationer kommer inte av sig självt. Det behövs strukturer som stöttar och ger incitament att tänka nytt. Strukturer som bidrar till att idéer skapas, tas om hand, utvecklas, testas och genomföras. Strukturer kan vara av olika karaktär. Det kan handla om dedikerade resurser, om mötesformer, rutiner och arbetssätt och de kan vara formella och mer informella.

Kultur

En kultur som gynnar kreativitet och innovation bygger ofta på en hög grad av delaktighet, öppna samtalsklimat, tillit till varandra och tydliga förväntningar. Ett ledarskap som uppmuntrar medarbetare att lägga fram och testa nya idéer och som accepterar ett misslyckande gör att medarbetare vågar ta initiativ och ansvar. Kulturen är viktig för att skapa förutsättningar för innovation.

Vägvisaren – dialogstöd för innovationsledning

SKR har i samarbete med Governo AB tagit fram ett dialogstöd för innovationsledning – Vägvisaren. I materialet finns texter och frågeställningar som kretsar kring tre centrala teman inom innovationsledning, varför, vad och hur.

Vägvisaren är ett stöd för att diskutera innovationsfrågor i verksamheten. Frågorna leder till diskussioner och svar om status organisationen. Vägvisaren ger stöd i analys av vägval och för att avgöra vilka nästa steg som bör tas. Vad har ni på plats idag och vad kan ni göra för att utveckla er innovationsförmåga än mer? Vad bör ni prioritera först?

Vägvisaren (PowerPoint, nytt fönster)

Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete (stöd/lathund)

Allt fler kommuner och regioner etablerar strukturer för att fånga upp och realisera idéer och lösningar från anställda, företag och invånare som ett led i verksamhetsutvecklingen. SKR har sammanställt erfarenheter kring olika juridiska avvägningar som organisationen kan ställas inför under arbetet.

Rapport: Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen

Sex städer (Malmö, Lund, Borås, Göteborg, Stockholm och Kiruna) arbetar med innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. I en skrift beskrivs erfarenheterna av att undanröja strukturella hinder och bana väg för en innovationskultur i dessa städer. Skriften ger också en inblick i respektive plattforms fokusområden och exempel på verktyg och metoder som tillämpas.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen, Vinnova

Kompetens

För att stärka innovationsförmågan behövs kompetens och nya perspektiv. Omvärldskunskap, närhet och utbyten med kunder, utbyten internt och externt, samverkan med akademin, övriga delar av offentlig sektor samt näringslivet är alla viktiga för att bygga kompetens. Med väl fungerande former för samarbete och lärande inom och utom den egna organisationen kan innovationsförmågan stimuleras.

Första innovationshjälpen – lathund innovationsledning

Denna skrift är framtagen av Innovation Skåne och fungerar som en lathund för den som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer. Skriften är framtagen för Region Skåne men innehåller flera viktiga avvägningar och förutsättningar som med fördel kan nyttjas även i andra organisationer.

Första innovationshjälpen (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!