Publicerad: 10 september 2020

Nyhet

Nationellt initiativ för offentlig innovation i Norge

Den norska regeringen presenterade i juni 2020 en skrivelse för ”En innovativ offentlig sektor”. Där lyfts utvecklingsbehov som den norska regeringen bedömer vara viktiga för att utveckla arbetet med innovation i offentlig sektor i hela landet.

Om den norska skrivelsen

I skrivelsen lyfts tre centrala principer för att främja innovation och förnyelse av offentlig verksamhet:

  • Politiker och offentliga organisationer ska bidra med incitament och handlingsutrymme för innovationsarbete.
  • Ledare för offentlig verksamhet ska utveckla en kultur och kompetens för innovation där det finns möjlighet att tänka nytt och lära av såväl misstag som framgångar.
  • Offentliga verksamheter ska söka nya former av samarbete för fortsatt utveckling av offentlig verksamhet.

Arbetet med skrivelsen har letts av norska kommunal- och moderniseringsdepartementet och bedrivits i nära samarbete företrädare för olika samhällssektorer och statliga myndigheter. SKRs systerorganisation i Norge, KS, har varit en aktivt part i driva på och bidra med inspel till skrivelsen.

Melding til Stortinget: En innovativ offentlig sektor, 2020

SKR:s synpunker på svensk forsknings- och innovationspolitik

För svensk del kan det norska initiativet ses som en inspirationskälla.

I det underlag som SKR lämnat till regeringen inför kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition har förbundet bland annat pekat på behovet av en nationell kunskapsplattform för innovation i offentlig sektor som drivs i samverkan med kommuner, regioner, näringsliv, akademi och idéburen sektor.

SKR:s synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!