Publicerad: 5 juni 2020

Fråga och svar

I vilken utsträckning instämmer du med följande påståenden om den digitala servicen som kommuner, regioner och myndigheter (det offentliga) erbjuder?

  • a) Jag behöver bara lämna mina uppgifter/information en gång
  • b) Jag behöver endast vända mig till en plats/instans när jag har ett ärende
  • c) Den finns tillgänglig/är lätt att komma i kontakt med när jag behöver den
  • d) Den är enkel att använda och lätt att förstå
  • e) Den är utformad utifrån mina behov

42 procent anser att den digitala servicen från det offentliga är lättillgänglig

Respondenterna fick svara på i vilken utsträckning de instämmer med fem olika påstående om den digitala servicen som kommuner, regioner och myndigheter (det offentliga) erbjuder. Det påstående flest instämmer med är att den finns tillgänglig/är lätt att komma i kontakt med när de behöver den (42 %), följt av påstående att den är enkel att använda och lätt att förstå (37 %). Omkring en av fyra instämmer med att de bara behöver lämna sina uppgifter/information en gång (28 %) och att de endast behöver vända sig till en plats/instans när de har ett ärende (25 %). Lägst andel instämmer med att den är utformad utifrån deras behov (21 %).

Vid utformningen av digitala tjänster öppnas nya möjligheter för det offentliga att samarbeta över organisationsgränser för att utveckla tjänster som sätter invånaren behov och dennes vardags - och livshändelser i centrum. Påståendena som handlar om hur ofta en uppgift behöver lämnas, om man behöver vända sig till endast en instans och huruvida servicen är utformad utifrån invånarens behov har ställts för att ta reda på hur väl det offentliga lever upp till målsättningar som en sammanhållen digital service.

Invånarnas svar visar tydligt att det offentliga behöver bli mycket bättre på underlätta uppgiftslämnarbördan och på att sätta invånarens behov i centrum.

Frågan ställdes för första gången 2020. Det är därför inte möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!