Publicerad: 17 april 2019

Krönika: Kraften att påverka politiska beslut om verklig samhällsutveckling

Ett av SKL:s huvuduppdrag från våra medlemmar är att vara en intresseorganisation. Vi påverkar lagstiftaren och beslutsfattare i frågor som hjälper kommuner och regioner att utveckla en smartare välfärd.

Foto Anna Gillquist

SKL är en politiskt styrd organisation där styrelsen leder förbundets verksamhet och till sitt stöd har den arbetsutskott, delegationer och beredningar. SKL har sedan i april en ny styrelseordförande i Anders Knape. Beredningen för digitalisering har också fått en ny välkänd digitaliseringsprofil och engagerad ordförande i Daniel Forslund.

Jag vill att vi inom digitaliseringsområdet än mer ska använda kraften i vår politiska organisation för vårt intressebevakningsarbete. Ett sätt att göra det är att bereda beslut till styrelsen om ställningstaganden. Med ett sådant beslut i SKL:s styrelse får vi tjänstepersoner tydlig riktning och kraft i viktiga frågor. Vi upplevs också som en tydligare aktör gentemot lagstiftaren, beslutsfattare och marknaden.

Två frågor som skaver är molntjänster med utländskt ägande och digital identitetshantering. Därför har vi prioriterat de två frågorna under en tid.

Andra har redan tyckt till i frågan om molntjänster, och pekat på svårigheter kring sekretess och säkerhet. SKL:s ingång är en annan. För oss är molntjänster både välkomna, nödvändiga och en självklar del i vårt arbete med att vässa välfärden med digitalisering. Vad som behövs en nationell samsyn kring rättsläget, för att skapa trygghet så att kommuner, regioner och myndigheter tryggt vågar investera och driva digitaliseringsprojekten framåt med kraft. Här behöver staten ta ett tydligt ansvar och se SKL-koncernen som en medskapande aktör i utvecklingen framåt.

Men – är då inte offentliga molnlösningar ett alternativ? Vår bedömning är att de lösningar som finns på marknaden som kan ge de flexibla och effektiva fördelar som krävs. Det är svårt att matcha innovationskraft och leveranskapacitet hos marknadsdrivna aktörer. Marknaden är en viktig part i ekosystemet som tillsammans bidrar till ett smartare Sverige.

I vårt ställningstagande om digital identitetshantering ser vi främst två saker som behöver lösas: alla måste kunna skaffa sig en e-legitimation för privat användning. Det är en fråga om demokrati. Det behövs en gemensam sektorsövergripande infrastruktur för e-legitimering i tjänsten. Idag är BankID den dominerande lösningen, men det fungerar inte för alla. Nyanlända utan personnummer, barn och unga eller personer som hamnat på obestånd eller är brottsbelastade kan inte få ett BankID. Därför behövs en fungerande och ny lösning.

Det saknas också en lösning för e-legitimation i tjänsten. Sektorsspecifika lösningar för skola, vård eller socialtjänst är dyrt och ineffektivt för kommuner och regioner. Vi tycker att staten ska ta ansvar för en gemensam infrastruktur och att Regeringens uppdrag till Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) förtydligas. Uppdraget bör omfatta e-legitimation till alla privatpersoner och ett ansvar att utveckla och förvalta en lösning för e-legitimation i tjänsten. För att DIGG ska ha möjlighet att ta ett utökat uppdrag också viktigt att Regeringen ger DIGG finansiella förutsättningar för att på riktigt ha möjlighet att bidra till att offentlig sektor kan växla upp takten i förnyelsearbete genom att få förvaltningsgemensamma digitala funktioner på plats.

Vi behöver ta ett mer samlat grepp kring digitaliseringsfrågorna, och lära av andra som gått före oss. Det fick vi tillfälle att göra tidigare i vår när en delegation från SKL, Vinnova, och DIGG på plats fick studera hur Singapore tänkt, planerat och drivit förnyelse och digitalisering. På samma sätt som vi utgår de från medborgaren i centrum, och har Singapore skapat Moments of Life som innehåller användbara tjänster och information som människor behöver i olika skeden i livet. Mest inspirerad blev jag av satsningen på livslångt lärande. Man har genom strategin och plattformen SkillsFuture skapat en nationell modell för livslångt lärande och som jag bedömer i en svensk tappning skulle kunna innebära många fördelar för våra medborgare och olika aktörer på arbetsmarknaden.

Sverige kan inte kopiera Singapores lösningar rakt av, våra samhällen har skilda bevekelsegrunder och alltför olika uppbyggda. Men det finns en långsiktighet, drivkraft och central finansieringsvilja som vi kan lära mycket av.

Vi har gemensamt ansvar för att skapa bättre förutsättningar för innovation, automation och digital samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet. För att få mer kraft och öka utvecklingstakten etablerar vi därför nu ett tätare samarbete mellan SKL, DIGG och VINNOVA. Med gemensamma prioriteringar och koordinerade insatser bidrar vi till att öka utvecklingstakten.

Genom SKL-familjens kraftsamling blir vi tillsammans en stark medskapande aktör i ekosystemet för ett smartare Sverige!

Jenny Birkestad
Direktör digitalisering och förnyelsebyråkrat

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!