Publicerad: 7 november 2019

Krönika: Konkret påverkan för utveckling i en digital tid

SKL påverkar samhällets utveckling i en digital tid. Vi driver kommuners och regioners frågor mot riksdag, regering och statliga myndigheter. Vårt främsta uppdrag är att ge våra medlemmar bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre.

Foto Anna Gillquist

SKL jobbar för att tillsammans med våra medlemmar utveckla och höja kvaliteten i välfärdens verksamheter. Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd och färre måste försörja fler. Det gäller inte bara offentlig sektors finansiering utan framför allt personal- och kompetensförsörjning. Välfärdssektorn kan inte rekrytera så många som behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför ålder på arbetsmarknaden. Parallellt förändrar framväxande teknologier alla aspekter av samhället; behov, risker, möjligheter och invånarnas förväntningar på välfärdsleveransen.

Höstens ekonomirapport från SKL förstärker att vår sektor står inför stora utmaningar och är under stark press. Ekonomin är tuff, och bland medlemmarna pågår idag ett viktigt omställningsarbete. I den omställning vi står inför måste vi stärka vår förmåga att balansera effektivitet och innovation. Vi kommer inte klara av att bara spara oss de utmaningar vi står inför.

Kommunutredning ska skapa bättre förutsättningar för kommunerna att sköta sina uppdrag

Den pågående kommunutredningen analyserar kommunernas samlade utmaningar. Senast i februari 2020 ska utredningen presentera tänkbara lösningar som bidrar till att kommuner får förbättrade förutsättningar att sköta sina välfärdsuppdrag. SKL ser att utredningens förslag måste ta hänsyn till en rad aspekter och åtgärder, bland annat den politiska församlingens kapacitet att leda kommunala verksamheten och fatta lokalt förankrade beslut.

Utöver en rad åtgärder som underlättar digitalisering ser SKL bland annat att den statliga styrningen måste bli mindre detaljerad och att försöksverksamhet bör införas för att utvalda kommuner ska få ett större lokalt självstyre. SKL ser vidare att eventuella kommunsammanslagningar, som utredningen verkar vilja föreslå, ska ske helt och hållet på frivillig basis.

Åtta förslag från SKL

Den 18 september fick jag frågan från utredningens huvudsekreterare om det var något som SKL tycker borde lyftas i förslagskapitlet avseende digitaliseringens möjligheter att öka kommunernas effektivitet och kapacitet. Givetvis vill vi bidra med kunskap, insikter och perspektiv. SKL har därför formulerat åtta skarpa förslag med argumentation som utgår från aktuell och relevant forskning, statliga offentliga utredningar, SKL:s remissvar och strategin Utveckling i en digital tid.

SKL föreslår att regeringen bör:

 1. Ge DIGG realistiska förutsättningar att etablera nationell digital infrastruktur.
 2. Skapa förutsättningar för ansvarsfördelning och långsiktig finansiering för bred användning av standarder.
 3. Inleda dialog med SKL om hållbar modell för samfinansiering för samhällets omställning i en digital tid.
 4. Etablera frizoner för innovativ försöksverksamhet i ett urval kommuner som kan medskapa kring nya smarta arbetssätt som tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
 5. Sluta överenskommelse med SKL för att kommuner och regioner ska utveckla de förmågor som behövs för effektivitet, innovation och balansering för accelererande digitalisering.
 6. Inrätta rättsligt beredningsorgan för att löpande ta fram beredningsunderlag för anpassning av gällande rätt för att möjliggöra snabbare digitalisering och digital informationsförsörjning.
 7. Förtydliga upphandlingslagstiftningen. Dels så att samverkansavtal som understiger tröskelvärden kan undantas, och dels för att definiera vad som är en offentlig tjänst och hur samarbetet får utformas vid tillämpning av Hamburg-undantaget.
 8. Ändra kommunallagen så att den följer förvaltningslagen och kommuner på samma sätt som myndigheter kan införa automatiserat beslutsfattande.

Verksamhetsnära mål i fokus

Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Digitaliseringen ska alltså bidra till de verksamhetsnära målen och till en effektiv och innovativ välfärd.

Nyckeln är att hålla de verksamhetsnära målen i fokus i utvecklingen av en smartare välfärd. Förutom ett nationellt ledarskap med robusta och över tid hållbara strukturer för ansvarsfördelning, finansiering, utveckling och förvaltning behöver nya teknologier tillgång till data.

En annan viktig aspekt av utvecklingen är medborgarnas förtroende för nya metoder och system. Vinnova annonserade i veckan en ny satsning på utveckling av digitala tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Erbjudandet inom civic tech välkomnar insatser som fördjupar medborgarnas engagemang och öppnar upp den offentliga förvaltningen. För att fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter i välfärdsleveransen måste vi inse att data är den mest värdefulla råvaran av alla. Vi måste använda den klokt så att alla invånare och medarbetare alltid har rätt information, på rätt plats, i rätt tid. Det här är inte bara en fråga om effektivitet. Det är en fråga om demokrati.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jenny Birkestad
  Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!